Реєстрація

Login

Пароль втрачено

Lost your password? Please enter your email address. You will receive a link and will create a new password via email.

Login

Реєстрація

Якщо Ви бажаєте співпрацювати з нами – реєструйтесь, заповнюйте свій профіль та надавайте консультації. За кожну відповідь Вам нараховуватимуться бали.

договір купівлі-продажу товару з відстрочкою платежу

договір купівлі-продажу товару з відстрочкою платежу

ДОГОВІР №__
купівлі-продажу товарів

Місце укладення: _____________.
Дата укладення: ______________

Приватне підприємство “Петренко” (в подальшому поіменоване як Продавець) в особі ___________________________________________________, який діє на підставі __________________, з однієї сторони, та
___________________________________________________ (в подальшому поіменоване як Покупець) в особі ____________________________________________________, який діє на підставі __________________, з другої сторони,
які надалі по тексту поіменовані разом як Сторони, а кожне окремо – як Сторона,
дійшли до взаємної згоди і уклали цей договір купівлі-продажу товарів (надалі – Договір) відповідно до чинного цивільного законодавства про наступне:

1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРУ
1.1. В порядку та на умовах, визначених у цьому Договорі, Продавець зобов’язується передати у власність Покупця, а Покупець зобов’язується прийняти у свою власність та оплатити Товар в кількостях та за ціною (вартістю), що наводяться в Додатках до цього Договору, які підписуються та скріплюються печатками обох Сторін та є невід’ємною частиною цього Договору (далі – Додатки).

2. ПОРЯДОК ТА УМОВИ ПЕРЕДАЧІ ТОВАРУ ЗА ЦИМ ДОГОВОРОМ
2.1. Передача Товару у власність Покупця здійснюється Продавцем протягом терміну та за адресою, яка визначається в Додатках до цього Договору.
2.2. Факт передачі Товару у власність Покупцеві оформляється Сторонами шляхом підписання двостороннього Акта прийому-передачі Товару або видаткової накладної, які підписуються обома Сторонами у момент передачі-приймання Товару. Покупець несе ризик випадкової загибелі (або пошкодження) Товару лише з моменту підписання обома Сторонами Акта прийому-передачі Товару або видаткової накладної.
2.3. Моментом переходу права власності на Товар від Продавця до Покупця вважається дата підписання Сторонами вищевказаного Акта прийому-передачі Товару або видаткової накладної.
2.4. Товар доставляється (перевозиться) силами та засобами Продавця за адресою, яка визначається в Додатках. Вартість доставки (перевезення) Товару включається у ціну (вартість) Товару.
2.5. У випадку виявлення Покупцем недоліків Товару при його прийманні Продавець зобов’язується усунути виявлені недоліки Товару у строк ___________. У такому випадку приймання Товару та підписання відповідного Акта прийому-передачі Товару або видаткової накладної здійснюється сторонами після усунення вказаних недоліків.

3. ЦІНА (ВАРТІСТЬ) ТОВАРУ ТА УМОВИ ОПЛАТИ ТОВАРУ
3.1. Загальна ціна (вартість) Товару за цим Договором визначається в Додатках до Договору.
3.2. Оплата ціни (вартості) Товару здійснюється Покупцем в національній валюті України безготівково шляхом банківського переказу грошових коштів на поточний рахунок Продавця.
3.3. Оплата вартості (ціни) Товару здійснюється Покупцем на умовах післяоплати 100 % вартості (ціни) Товару протягом 5 (п’яти) банківських днів з моменту підписання обома сторонами Акту прийому-передачі Товару або видаткової накладної.
3.4. Датою оплати вартості (ціни) Товару (чи його частини) вважається дата надходження грошових коштів на поточний рахунок Продавця.
3.5. Сторони в Додатках до цього Договору можуть визначити інший порядок здійснення оплати за Товар.

4. ПРАВА ТА ОБОВ’ЯЗКИ СТОРІН
4.1. Продавець зобов’язується:
4.1.1. Передати Покупцеві Товар та усю необхідну технічну документацію на нього у власність в термін, який визначається у Додатках
4.1.2. Скласти та підписати двосторонній Акт прийому-передачі Товару або видаткову накладну.
4.1.3. Забезпечити якість Товару відповідно до чинних в Україні технічних умов та стандартів, усувати виявлені Покупцем недоліки Товару.
4.1.4. Здійснити у термін ___________ з моменту отримання відповідного письмового повідомлення Покупця заміну неякісного Товару.
4.2. Покупець зобов’язується:
4.2.1. Прийняти обумовлений в Додатках до цього Договору Товар;
4.2.2. Оплатити вартість (ціну) Товару у визначені цим Договором строки (терміни);
4.2.3. Підписати двосторонній Акт прийому-передачі Товару або видаткову накладну в рамках цього Договору.

5. ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ СТОРІН
5.1. За невиконання та/або неналежне виконання умов цього Договору винна Сторона несе відповідальність в порядку, визначеному чинним законодавством України та цим Договором.
5.2. За невиконання та/або неналежне виконання своїх зобов’язань за цим Договором Сторона зобов’язана відшкодувати іншій Стороні заподіяні таким невиконанням та/або неналежним виконанням збитки.
5.3. У випадку порушення (невиконання, неналежного виконання, несвоєчасного виконання) Продавцем строків (термінів) передачі у власність (поставки) Товару та/або у випадку непередачі (непоставки) Продавцем товару у власність Покупця Продавець зобов’язаний сплатити на користь Покупця штраф у розмірі 5% (п’яти відсотків) від вартості (ціни) Товару, зазначеної у Додатках до цього Договору.
5.4. У випадку несвоєчасного виконання прийнятих на себе грошових зобов’язань по оплаті за фактично переданий у власність Товар за цим Договором Покупець зобов’язаний сплатити на користь Продавця пеню в розмірі облікової ставки НБУ від суми невиконаного зобов’язання за кожний день прострочення виконання.
5.5. Сплата Стороною штрафу або пені не звільняє жодну зі Сторін від обов’язку реально та належним чином виконати усі свої зобов’язання за цим Договором та від обов’язку повністю відшкодувати протилежній стороні усі збитки, завдані їй невиконанням або неналежним виконанням цього Договору. Штраф (пеня) підлягає стягненню у повному розмірі, незалежно від відшкодування збитків.

6. ОБСТАВИНИ НЕПЕРЕБОРНОЇ СИЛИ
6.1. При настанні обставин непереборної сили (обставин форс-мажору), тобто неможливості повного або часткового виконання будь-якою із Сторін зобов’язань по цьому Договору внаслідок обставин непереборної сили, а саме: пожежі, стихійного лиха, урядових заборон, блокади або інших незалежних від Сторін обставин, термін (строк) виконання зобов’язань продовжується (переноситься) на такий термін (строк), протягом якого будуть діяти вищевказані обставини та їх наслідки. Сторона, для якої наступили обставини непереборної сили, зобов’язана письмово протягом 24 (двадцяти чотирьох) годин з моменту настання цих обставин повідомити іншу Сторону про це, вказати орієнтовний термін (строк) дії обставин непереборної сили, а також вжити заходів для зменшення заподіяння збитків другій Стороні.
6.2. Якщо вищевказані обставини тривають більше тридцяти календарних днів, Покупець вправі відмовитися від цього Договору (тобто розірвати (припинити) цей Договір) в односторонньому порядку, направивши Продавцеві відповідне повідомлення, та вимагати від Продавця повернення оплачених за Товар грошових коштів.
6.3. Факт настання обставин непереборної сили повинен підтверджуватися довідкою Торгово-промислової палати України.

7. ПОРЯДОК ВИРІШЕННЯ СПОРІВ МІЖ СТОРОНАМИ
7.1. Усі спори та розбіжності, що можуть виникнути між сторонами із умов цього Договору, або в зв’язку з ним (при його укладенні, виконанні, зміні, розірванні, припиненні, визнанні неукладеним, визнанні недійсним, тлумаченні і т.ін.), вирішуються шляхом переговорів між Сторонами.
7.2. Якщо відповідний спір (розбіжність) між сторонами неможливо вирішити шляхом переговорів, то такий спір (розбіжність) вирішується в судовому порядку за встановленою підвідомчістю та підсудністю такого спору відповідно до чинного в Україні законодавства.
7.3. Досудове врегулювання спорів між Сторонами цього Договору не є обов’язковим.

8. ТЕРМІН (СТРОК) ДІЇ ДОГОВОРУ
8.1. Договір набирає чинності з дати його укладення (підписання) сторонами та діє до моменту повного та належного виконання сторонами усіх своїх зобов’язань за цим Договором.
8.2. Покупець в праві в односторонньому порядку розірвати цей договір (відмовитися від нього) попередивши Продавця за 30 днів до дати розірвання договору і провівши з ним повний розрахунок за поставлені товари.
8.3. Закінчення строку дії цього Договору не звільняє жодну зі Сторін від відповідальності за його порушення (невиконання та/або неналежне виконання), яке мало місце під час дії цього Договору.

9. ЗАКЛЮЧНІ ПОЛОЖЕННЯ
9.1. Зміни і доповнення до цього договору, а також тексти його додатків (додаткових угод) вважаються дійсними лише в тому випадку, якщо вони вчинені у письмовій формі і підписані обома сторонами. Одностороння зміна умов цього Договору не допускається, якщо інше не передбачено умовами цього Договору. Всі акти, додатки (додаткові угоди), доповнення до цього Договору становлять його невід’ємну частину.
9.2. Відносини між сторонами, що не врегульовані положеннями (умовами) цього Договору, регулюються нормами чинного цивільного законодавства України.
9.3. Жодна зі Сторін не вправі передавати свої права та обов’язки по цьому Договору третім особам без попередньої письмової згоди на те протилежної Сторони. Реорганізація будь-якої із Сторін не є підставою для припинення цього Договору.
9.4. Недійсність (визнання недійсним) будь-якого з положень (умов) цього Договору не є підставою для недійсності (визнання недійсним) інших положень (умов) цього Договору та/або усього Договору в цілому.
9.5. Текст цього Договору складено українською мовою в двох дійсних (оригінальних) примірниках, що мають однакову юридичну силу, – по одному примірнику для кожної Сторони. Усі виправлення (корективи) за текстом цього Договору мають юридичну силу лише при взаємному їх посвідченні представниками Сторін та скріплення печатками Сторін у кожному окремому випадку.
9.6. Продавець за цим договором має статус платника податку на загальних підставах.
9.7. Покупець за цим договором має статус платника податку на прибуток підприємств на загальних умовах.

10. РЕКВІЗИТИ ТА ПІДПИСИ СТОРІН ДОГОВОРУ:
_________________
_________________
_________________

договір купівлі-продажу товару з відстрочкою платежу

Залишити коментар