Реєстрація

Login

Пароль втрачено

Lost your password? Please enter your email address. You will receive a link and will create a new password via email.

Login

Реєстрація

Якщо Ви бажаєте співпрацювати з нами – реєструйтесь, заповнюйте свій профіль та надавайте консультації. За кожну відповідь Вам нараховуватимуться бали.

договір підряду на виготовлення поліграфічної продукції

договір підряду на виготовлення поліграфічної продукції

Місце укладення: м. Львів
Дата укладення: ______________

договір підряду на виготовлення поліграфічної продукції

Приватне підприємство “Фортуна” в подальшому поіменоване як “Замовник”), в особі _____________________________________, який діє на підставі Статуту, з однієї сторони, та
Приватне підприємство “Виконроб” (в подальшому поіменоване як “Підрядник”), в особі _______________, який діє на підставі довіреності, з другої сторони, які надалі по тексту поіменовані разом як “Сторони”, а кожне окремо – як “Сторона”, дійшли до взаємної згоди і уклали цей договір підряду (надалі – Договір) відповідно до чинного цивільного законодавства про наступне:

1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРУ
1.1. В порядку та на умовах, визначених у цьому Договорі, Підрядник зобов’язується на свій ризик та за завданням Замовника виконати, а Замовник зобов’язується прийняти та оплатити визначені види Робіт (надалі усі разом – Роботи) в обсягах та за ціною (вартістю), що наводяться в Додатках до цього Договору, які підписуються та скріплюються печатками обох Сторін та є невід’ємною частиною цього Договору (далі – Додатки).
1.2. Підрядник при виконанні робіт повинен неухильно дотримуватися умов цього Договору (додатків до нього) та затверджених Замовником дизайн-макетів (макетів).

2. ПОРЯДОК ТА УМОВИ ВИКОНАННЯ РОБІТ ЗА ЦИМ ДОГОВОРОМ
2.1. Виконання Робіт та їх передача (передача їхнього результату) Замовнику здійснюється Підрядником протягом терміну, який визначається в Додатках до цього Договору.
2.2. Факт передачі виконаних Робіт (їхнього результату) Замовнику оформляється Сторонами шляхом підписання двостороннього Акта виконаних робіт, який підписується у момент приймання виконаних Робіт (їхніх результатів) та становить невід’ємну частину цього Договору.
Замовник несе ризик випадкової загибелі (або пошкодження) результату виконаних робіт з моменту підписання обома Сторонами Акта виконаних робіт.
2.3. У випадку, якщо виконані роботи (результат робіт) не передані Замовнику протягом терміну, який визначається в Додатку, усі грошові суми, перераховані Замовником Підряднику підлягають поверненню Підрядником протягом 3 (трьох) банківських днів з моменту надіслання йому письмової вимоги Замовника. При цьому Підрядник зобов’язується сплатити на користь Замовника штраф у розмірі 5% (п’ять відсотків) від вартості (ціни) робіт.
2.4. У випадку виявлення Замовником недоліків виконаних робіт (зокрема, їх невідповідності затвердженим Замовником дизайн-макетам) при їх прийманні Підрядник зобов’язується усунути виявлені недоліки робіт у строк ___________. У такому випадку приймання виконаних робіт та підписання відповідного Акта виконаних робіт здійснюється сторонами після усунення вказаних недоліків.

3. ЦІНА (ВАРТІСТЬ) РОБІТ ТА УМОВИ ОПЛАТИ РОБІТ
3.1. Загальна ціна (вартість) Робіт за цим Договором не обмежується і визначається в Додатках до Договору.
3.2. Оплата ціни (вартості) Робіт здійснюється Замовником в національній валюті України безготівково шляхом банківського переказу грошових коштів на поточний рахунок Підрядника.
3.3. Оплата вартості (ціни) Робіт здійснюється Замовником таким чином:
3.3.1. 1 (перший) етап (передоплата, аванс) – у розмірі __% (__________ відсотків) ціни (вартості) Робіт (вказаної у відповідному Додатку), здійснюється (сплачується) Замовником протягом 10 (десяти) банківських днів з моменту виставлення Продавцем відповідного рахунку..
3.3.2. 2 (другий) етап (післяоплата) – у розмірі __% (__________ відсотків) ціни (вартості) Робіт, (вказаної у відповідному Додатку), в т. ч. ПДВ, здійснюється (сплачується) Замовником протягом 10 (десяти) банківських днів з моменту підписання Сторонами двостороннього Акту виконаних робіт.

3.4. Датою оплати вартості (ціни) Робіт (чи їх частини) вважається дата надходження грошових коштів на поточний рахунок Підрядника.

3.5. Сторони в Додатках до цього Договору можуть визначити інший порядок здійснення оплати за Роботи.

4. ПРАВА ТА ОБОВ’ЯЗКИ СТОРІН
4.1. Підрядник зобов’язується:
4.1.1. Повністю виконати Роботи та передати Замовнику виконані роботи (їхній результат) в термін, який визначається у Додатках.
4.1.2. Скласти та підписати двосторонній Акт виконаних робіт протягом 5 (п’яти) банківських днів з моменту фактичного виконання Робіт, але, в кожному разі, не пізніше 5-го числа місяця, наступного за місяцем, у якому мало місце фактичне виконання робіт).
4.1.3. Усувати виявлені Замовником недоліки виконаних робіт (результатів робіт).
4.2. Замовник зобов’язується:
4.2.1. Прийняти обумовлені в Додатках до цього Договору виконані роботи (результати робіт);
4.2.2. Оплатити вартість виконаних робіт (результатів робіт) у визначені цим Договором строки (терміни);
4.2.3. Підписати двосторонній Акт виконаних робіт в рамках цього Договору.

5. ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ СТОРІН
5.1. За невиконання та/або неналежне виконання умов цього Договору винна Сторона несе відповідальність в порядку, визначеному чинним законодавством України та цим Договором.
5.2. За невиконання та/або неналежне виконання своїх зобов’язань за цим Договором Сторона зобов’язана відшкодувати іншій Стороні заподіяні таким невиконанням та/або неналежним виконанням збитки.
5.3. У випадку порушення (невиконання, неналежного виконання) Підрядником строків (термінів) виконання Робіт та/або строків (термінів) передачі виконаних Робіт (результату робіт) Підрядник зобов’язаний сплатити на користь Замовника штраф у розмірі 5% (п’ять відсотків) від вартості (ціни) Робіт, зазначених у Додатках до цього Договору.
5.4. У випадку неякісного виконання Підрядником Робіт та/або у випадку недотримання Підрядником затверджених Замовником дизайн-макетів (макетів) Підрядник зобов’язаний сплатити на користь Замовника штраф у розмірі 5% (п’ять відсотків) від вартості (ціни) Робіт, зазначених у Додатках до цього Договору.
5.5. У випадку несвоєчасного виконання прийнятих на себе грошових зобов’язань по оплаті за фактично виконані Роботи за цим Договором Замовник зобов’язаний сплатити на користь Підрядника пеню в розмірі облікової ставки НБУ від суми невиконаного зобов’язання за кожний день прострочення виконання
5.6. Сплата Стороною штрафу не звільняє жодну зі Сторін від обов’язку реально та належним чином виконати усі свої зобов’язання за цим договором та від обов’язку повністю відшкодувати протилежній стороні усі збитки завдані їй невиконанням або неналежним виконанням цього Договору. Штраф (неустойка) підлягає стягненню у повному розмірі, незалежно від відшкодування збитків.

6. ОБСТАВИНИ НЕПЕРЕБОРНОЇ СИЛИ
6.1. При настанні обставин непереборної сили (обставин форс-мажору), тобто неможливості повного або часткового виконання будь-якою із Сторін зобов’язань по цьому Договору внаслідок обставин непереборної сили, а саме: пожежі, стихійного лиха, урядових заборон, блокади або інших незалежних від Сторін обставин, термін (строк) виконання зобов’язань продовжується (переноситься) на такий термін (строк), протягом якого будуть діяти вищевказані обставини та їх наслідки. Сторона, для якої наступили обставини непереборної сили, зобов’язана письмово протягом 24 (двадцяти чотирьох) годин з моменту настання цих обставин повідомити іншу Сторону про це, вказати орієнтовний термін (строк) дії обставин непереборної сили, а також вжити заходів для зменшення заподіяння збитків другій Стороні.
6.2. Якщо вищевказані обставини тривають більше тридцяти календарних днів, Замовник вправі відмовитися від цього Договору (тобто розірвати (припинити) цей Договір) в односторонньому порядку, направивши Підряднику відповідне повідомлення, та вимагати від Підрядника повернення оплачених за Роботи грошових коштів.
6.3. Факт настання обставин непереборної сили повинен підтверджуватися довідкою Торгово-промислової палати України.

7. ПОРЯДОК ВИРІШЕННЯ СПОРІВ МІЖ СТОРОНАМИ

7.1. Усі спори та розбіжності, що можуть виникнути між сторонами із умов цього Договору, або в зв’язку з ним (при його укладенні, виконанні, зміні, розірванні, припиненні, визнанні неукладеним, визнанні недійсним, тлумаченні і т.ін.), вирішуються шляхом переговорів між Сторонами.
7.2. Якщо відповідний спір (розбіжність) між сторонами неможливо вирішити шляхом переговорів, то такий спір (розбіжність) вирішується в судовому порядку за встановленою підвідомчістю та підсудністю такого спору відповідно до чинного в Україні законодавства.
7.3. Досудове врегулювання спорів між Сторонами цього Договору не є обов’язковим.

8. ТЕРМІН (СТРОК) ДІЇ ДОГОВОРУ
8.1. Договір набирає чинності з дати його укладення (підписання) сторонами та діє до моменту повного та належного виконання сторонами усіх своїх зобов’язань за цим Договором.
8.2. Замовник в праві в односторонньому порядку розірвати цей договір (відмовитися від нього) попередивши Підрядника за 30 днів до дати розірвання договору і провівши з ним повний розрахунок за виконані роботи.
8.3. Закінчення строку дії цього Договору не звільняє жодну зі Сторін від відповідальності за його порушення (невиконання та/або неналежне виконання), яке мало місце під час дії цього Договору.
9. ЗАКЛЮЧНІ ПОЛОЖЕННЯ
9.1. Зміни і доповнення до цього договору, а також тексти його додатків (додаткових угод) вважаються дійсними лише в тому випадку, якщо вони вчинені у письмовій формі і підписані обома сторонами. Одностороння зміна умов цього Договору не допускається, якщо інше не передбачено умовами цього Договору. Всі акти, додатки (додаткові угоди), доповнення до цього Договору становлять його невід’ємну частину.
9.2. Відносини між сторонами, що не врегульовані положеннями (умовами) цього Договору, регулюються нормами чинного цивільного законодавства України.
9.3. Жодна зі Сторін не вправі передавати свої права та обов’язки по цьому Договору третім особам без попередньої письмової згоди на те протилежної Сторони. Реорганізація будь-якої із Сторін не є підставою для припинення цього Договору.
9.4. Недійсність (визнання недійсним) будь-якого з положень (умов) цього Договору не є підставою для недійсності (визнання недійсним) інших положень (умов) цього Договору та/або усього Договору в цілому.
9.5. Текст цього Договору складено українською мовою в двох дійсних (оригінальних) примірниках, що мають однакову юридичну силу, – по одному примірнику для кожної Сторони. Усі виправлення (корективи) за текстом цього Договору мають юридичну силу лише при взаємному їх посвідченні представниками Сторін та скріплення печатками Сторін у кожному окремому випадку.
9.6. Підрядник за цим договором має статус _________________________________________.
9.7. Замовник за цим договором має статус платника податку на прибуток підприємств на загальних умовах.

10. РЕКВІЗИТИ ТА ПІДПИСИ СТОРІН ДОГОВОРУ:

________________________________________

договір підряду на виготовлення поліграфічної продукції

Залишити коментар