Реєстрація

Login

Пароль втрачено

Lost your password? Please enter your email address. You will receive a link and will create a new password via email.

Login

Реєстрація

Якщо Ви бажаєте співпрацювати з нами – реєструйтесь, заповнюйте свій профіль та надавайте консультації. За кожну відповідь Вам нараховуватимуться бали.

Цивільно-правовий договір (завідуючий складом)

                    ЦИВІЛЬНО- ПРАВОВИЙ ДОГОВІР

м.______________________                                                                         « »_________20__ року

Замовник, Підприємство «_________», в особі директора ____________________________, що діє на підставі Статуту, з однієї сторони, і Виконавець,_________________________________________________________________, особа якого посвідчується паспортом серії _____________________, виданим ______________ року ______________________, ідентифікаційний номер ______________, зареєстрований за адресою______________________________________________________, з іншої сторони, уклали даний Договір про наступне:

1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРУ

1.1.Замовник доручає, а Виконавець бере на себе зобов’язання виконання обов’язків завідуючого складом Замовника в обсязі та на умовах, передбачених даним Договором.

2. ОБОВ’ЯЗКИ ВИКОНАВЦЯ

2.1. Виконавець зобов’язується виконувати наступну роботу: – керувати роботою складу; – забезпечувати приймання, зберігання і видачу товарно-матеріальних цінностей; – забезпечити раціональне використання складських приміщень; – забезпечувати схоронність товарно-матеріальних цінностей на складі; – вести облік складських операцій; – забезпечити дотримання правил оформлення і здавання прибутково-видаткових документів; – складати встановлену чинним законодавством звітність; – контролювати складання дефектних відомостей на браковані товари вітчизняного та імпортного постачальника, актів на їх ремонт і списання, а також на недостачу і псування товарно-матеріальних цінностей. – стежити за наявністю та справністю протипожежних засобів, станом приміщення, обладання та інвентаря та забезпечити їх своєчасний ремонт; – забезпечити виконання вантажно-розвантажувальних робіт на складі із дотриманням вимог охорони праці, техніки безпеки, виробничої санітарії і протипожежної безпеки; – здійснювати збирання, зберігання і своєчасне повернення постачальникам вантажного реквізиту; – контролювати ведення обліку наявних на складі матеріальних цінностей і звітну документацію про їх рух, брати участь в проведенні інвентаризації товарно-матеріальних цінностей. Документи, що є основою для приймання на склад і видачі зі складу товарно-матеріальних цінностей, підписуються Замовником і Виконавцем. 2.2. Виконавець бере на себе повну матеріальну відповідальність за збереження довірених йому Замовником матеріальних цінностей і у встановленому законом порядку відповідає за їх збереження. Виконавець несе матеріальну відповідальність як за пряму дійсну шкоду, безпосередньо завдану Замовнику, так і за збитки, понесені Замовником через відшкодування ним шкоди, завданої третім особам. 2.3. Виконання роботи є належним в разі вчинення Виконавцем всіх достатніх заходів. Виконання роботи щомісячно засвідчується актом приймання-передачі виконаних робіт. 2.4. В разі необхідності вчинення дій, не передбачених даним Договором, до нього вносяться відповідні зміни у письмовій формі, які засвідчуються обома Сторонами. 2.5. Виконавець зобов’язується відхиляти будь-які пропозиції щодо укладення подібних договорів, які безпосередньо суперечать інтересам Замовника. 2.6. При виконанні зазначених у п.2.1 обов’язків, Виконавець керується чинним законодавством України і даним Договором і зобов’язується: дбайливо ставитись до переданих йому для зберігання матеріальних цінностей, вживати заходів для запобігання їх нестачі, розкраданню, знищенню, псуванню, втратам; вчасно повідомляти Замовника про будь-які обставини, що загрожують збереженню довірених йому цінностей; брати участь в інвентаризації каси.

3. ОБОВ’ЯЗКИ ЗАМОВНИКА

3.1. Замовник зобов’язується: 1) своєчасно забезпечувати Виконавця всім необхідним для виконання обов’язків, передбачених даним Договором, у тому числі документами в потрібній кількості примірників, бланками, нормативними актами, що регулюють діяльність Замовника, робочим місцем, необхідним обладнанням; 2) оплачувати витрати, необхідні для виконання його доручень, в тому числі необхідні платежі та збори, транспортні витрати; 3) вчасно та в повному обсязі оплачувати виконану роботу.

4. ПОРЯДОК РОЗРАХУНКІВ

4.1. За роботу, здійснену Виконавцем, Замовник щомісячно перераховує ____________________ грн. (___________________ гривень 00 коп.) або суму, узгоджену Сторонами в акті приймання-передачі виконаної роботи за вирахуванням податку на доходи фізичних осіб та інших обов’язкових податків і зборів. Замовник має право одноразово перерахувати суму за кілька місяців одним платежем, з розрахунку ____________________грн. за один місяць за вирахуванням податку на доходи фізичних осіб та інших обов’язкових податків і зборів. 4.2. Розрахунки за виконану роботу здійснюються Замовником не пізніше 10 числа місяця, в якому виконуються роботи, шляхом перерахування на поточний рахунок Виконавця №_______________________ в___________________________, МФО__________________, код ЄДРПОУ_________________. 4.3. Замовник є податковим агентом платника податку Виконавця при нарахуванні доходу від надання юридичної допомоги, тобто утримує податок на доходи фізичних осіб, а також інші обов’язкові податки і збори, та перераховує на відповідний рахунок територіальної громади.

5. КОНФІДЕНЦІЙНІСТЬ

5.1. Текст даного Договору, будь-які матеріали, інформація і відомості щодо нього є конфіденційними й не можуть бути передані третім особам без попередньої письмової згоди другої Сторони, крім випадків, коли така передача пов’язана із забезпеченням належного виконання даного Договору або сплатою податків та інших обов’язкових платежів, а також у випадках, передбачених чинним законодавством України.

6. ЗАКЛЮЧНІ ПОЛОЖЕННЯ

6.1. Даний Договір укладений на строк до 31 грудня 20____ року. 6.2. Даний Договір, укладений українською мовою у двох автентичних примірниках: по одному примірнику для кожної Сторони, набирає чинності з моменту його підписання обома Сторонами. 6.3. Договір може бути розірваний кожною зі Сторін достроково, з попередженням другої Сторони за один місяць. У випадку припинення договору за ініціативою Замовник висловлює згоду оплатити всі витрати, понесені Виконавцем у зв’язку з веденням його справ. 6.4. У випадку перешкоджання третіми особами з боку Замовника виконанню договірних зобов’язань Виконавцем, що унеможливлює належне виконання ним роботи, Договір припиняє свою дію. 6.5. Замовник є платником податку на прибуток на загальних підставах. 6.6. Виконавець є платником податку на доходи фізичних осіб.

7. РЕКВІЗИТИ І ПІДПИСИ СТОРІН

ЗАМОВНИК                                                                                                     ВИКОНАВЕЦЬ

1 коментар ( 1 коментар )

  1. master

    Замовник доручає, а Виконавець бере на себе зобов’язання виконання обов’язків завідуючого складом Замовника в обсязі та на умовах, передбачених даним Договором.

Залишити коментар