Реєстрація

Login

Пароль втрачено

Lost your password? Please enter your email address. You will receive a link and will create a new password via email.

Login

Реєстрація

Якщо Ви бажаєте співпрацювати з нами – реєструйтесь, заповнюйте свій профіль та надавайте консультації. За кожну відповідь Вам нараховуватимуться бали.

Трудовий договір

                                                         ТРУДОВИЙ ДОГОВІР

м. _____________                                                   “___” ____________ 20___р

Сторони:
Роботодавець: Підприємство «Дрембуд» в особі директора Михайлюка Михайла Михайловича, що діє на підставі Статуту, з однієї сторони, та
Працівник:
Прізвище____________________________________________________________________
Ім’я_________________________________________________________________________
По батькові __________________________________________________________________
Дата народження______________________________________________________________
Вид діяльності (професія) _______________________________________________________
Останнє місце роботи ___________________________________________________________
Місце проживання ______________________________________________________________
Паспорт: серія, номер, яким органом і коли виданий __________________________________
_____________________________________________________________________________
Ідентифікаційний номер ________________________________________________________
з другої сторони, надалі разом – Сторони, уклали цей трудовий договір про наступне:

ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ
1. Цей договір є: _________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________
(безстроковим, що укладається на невизначений строк; на визначений термін, установлений за погодженням сторін, або таким, що укладається на час виконання певної роботи)
2. Працівник приймається (наймається) на роботу до структурного підрозділу підприємства: _______________________________________________________________________________
за професією (посадою) ___________________________________________________________
кваліфікацією ___________________________________________________________________
(Запис робиться відповідно до Класифікатора професій і посад, тарифно-кваліфікаційних довідників професій, кваліфікаційних довідників посад.)
Працівнику встановлюється строк випробування тривалістю____________________________

ОБОВ’ЯЗКИ СТОРІН
3. За цим договором Працівник зобов’язується виконувати роботу, визначену цим договором, а Роботодавець зобов’язується виплачувати Працівникові заробітну плату і забезпечувати умови праці, необхідні для виконання роботи, передбачені законодавством, колективним договором і угодою сторін.
4. Працівник зобов’язується виконувати наступну роботу (зазначаються основні характеристики роботи та вимоги до рівня її виконання: за обсягом виробництва (робіт), якістю продукції, що випускається (якістю обслуговування), рівня виконання норм та нормованих завдань, строків її виконання тощо): _______________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________
5. При виконанні роботи Працівник зобов’язується суворо дотримуватись правил охорони праці, техніки безпеки, протипожежної безпеки, діяти згідно посадової інструкції.
6. Роботодавець зобов’язується організувати працю працівника, забезпечити безпечні і нешкідливі умови праці, обладнати робоче місце відповідно до вимог нормативних актів про охорону праці (зазначаються конкретні заходи щодо організації виробничого процесу, обладнанню робочого місця, підготовки та підвищенню кваліфікації працівника та забезпечення інших умов праці тощо): ________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________

РОБОЧИЙ ЧАС
7. Працівник зобов’язується неухильно виконувати правила внутрішнього трудового розпорядку.
8. Особливості режиму робочого часу ( повний робочий день, неповний робочий день, неповний робочий тиждень, погодинна робота тощо):  ________________________________________________
9. Час виконання робіт установлюється з______________________ по ____________________
При розподілі робочого дня на частини зазначається тривалість кожної з частин та перерва між ними. Наприклад, з 8.00 години до 12.00 години та з 17.00 години до 20.00 години. Розподіл робочого дня на частини можливий і в ході виконання трудового договору, про що складається відповідне доповнення до цього договору.
При цьому сторони мають право встановлювати сумарний облік робочого часу за певний період (місяць, квартал тощо). Тривалість робочого часу не повинна перевищувати у вибраному періоді нормальну тривалість робочого часу з розрахунку 40 годин на тиждень.
10. Вихідні дні надаються (вказуються відповідні дні тижня)_______________________________
11. За згодою Сторін конкретні вихідні дні можуть змінюватися, про що Сторони сповіщають одна одну не пізніше ніж за два дні. Робота у вихідні, святкові та неробочі дні допускається тільки за згодою Працівника і підлягає компенсації відповідно до чинного законодавства.

ОПЛАТА ПРАЦІ ТА СОЦІАЛЬНО-ПОБУТОВЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ПРАЦІВНИКА
12. За виконання обов’язків, передбачених цим договором, працівнику встановлюється опалата:
___________________________________________________________________________________
посадовий оклад( тарифна ставка, відрядна розцінка) на місяць або за 1 годину роботи; надбавки (доплата та інші виплати) у розмірі % до тарифної ставки, (посадового окладу).
Розмір заробітної плати визначається за згодою сторін, але не нижче законодавчо встановленого розміру мінімальної заробітної плати.
У разі використання працівником власного автомобіля  для службових поїздок або обладнання йому встановлюється компенсація ____________________________________________
(вказати вид, розмір)
Додаткові пільги, гарантії, компенсації: ______________________________________________
_______________________________________________________________________________
(службові відрядження, компенсація за зношування власного інструменту)
13. Заробітна плата працівника підлягає оподаткуванню в порядку, визначеному законодавством України.
14. Працівнику надається щорічна оплачувана відпустка тривалістю:
основна ___________ днів,
додаткова _________ днів.
Час надання: __________________________________________________________________
Тривалість щорічної оплачуваної відпустки не може бути менш як 24 календарні дні.

ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ СТОРІН, ВИРІШЕННЯ СПОРІВ
15. У випадку невиконання чи неналежного виконання обов’язків, передбачених трудовим законодавством України та цим договором, Сторони несуть відповідальність відповідно до чинного законодавства та цього договору.
16. Працівник несе матеріальну відповідальність за шкоду, заподіяну підприємству внаслідок порушення покладених на нього трудових обов’язків. Працівник, який заподіяв шкоду, може добровільно покрити її повністю або частково. За згодою Роботодавця Працівник може передати для покриття заподіяної шкоди рівноцінне майно або поправити пошкоджене.
17. Спори з виконання умов трудового договору розглядаються відповідно до чинного законодавства.

ЗМІНИ, ПРИПИНЕННЯ ТА РОЗІРВАННЯ ДОГОВОРУ
18. Зміни та доповнення до цього договору вносяться тільки за згодою Сторін у письмовій формі.
19. Цей трудовий договір припиняється:
а) після закінчення його строку дії;
б) за згодою Сторін;
в) з ініціативи Роботодавця до закінчення строку дії договору у випадках, передбачених законодавством (статтями 40, 41 КЗпП України) та цим договором;
г) з ініціативи Працівника до закінчення строку дії у випадках, передбачених законодавством (статтею 39 КЗпП України) та цим договором;
д) з інших підстав, передбачених законодавством.
20. Додаткові підстави припинення та розірвання, не передбачені чинним законодавством:
1. ___________________________________________________________________________
2. ___________________________________________________________________________
3. ___________________________________________________________________________
При розірванні договору з підстав, не передбачених чинним законодавством, звільнення провадиться за пунктом 8 статті 36 КЗпП України.
21. При достроковому розірванні трудового договору у разі невиконання неналежного виконання Сторонами зобов’язань, передбачених договором, він розривається з попередженням іншої Сторони за два тижні.
22. За два місяці до закінчення строку чинності трудового договору він може бути за згодою Сторін продовжений або укладений на новий строк.

ТЕРМІН ДІЇ ТА ІНШІ УМОВИ
23. Строк дії трудового договору з ____________________року до ____________________року.
Трудовий договір набирає чинності з моменту його підписання або з дати, визначеної Сторонами у договорі, але не пізніше дня фактичного допущення Працівника до роботи.
24. Текст даного договору, будь-які матеріали, інформація і відомості щодо нього є конфіденційними й не можуть бути передані третім особам без попередньої письмової згоди другої Сторони, крім випадків, коли така передача пов’язана із забезпеченням належного виконання даного Договору або сплатою податків та інших обов’язкових платежів, а також у випадках, передбачених чинним законодавством України.
25. Працівник надає згоду на обробку його персональних даних в процесі трудових відносин, відповідно до вимог закону України «Про захист персональних даних».
26. Цей трудовий договір укладений в двох примірниках, які зберігаються у кожної із Сторін і мають однакову юридичну силу.

Додатки:
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________

Відомості про роботодавця:
Підприємство «Дрембуд»
Місцезнаходження___________,
код за ЄДРПОУ _____________
п/р №______________________
тел.________________________

Відомості про працівника:
Домашня адреса: ____________________________________________________________
Домашній телефон: __________________________________________________________
Службовий телефон: _________________________________________________________
Підстава для пільг по оподаткуванню та інших пільг: ___________________________________________________________________
(вказати відомості про кількість дітей, утриманців, інші підстави)

ПІДПИСИ СТОРІН

РОБОТОДАВЕЦЬ ПРАЦІВНИК
______________________________ ___________________________
(підпис, ПІБ, підпис) (підпис, ПІБ,, підпис)
“__”____________________ 20__ р. “__”____________________ 20__ р.
М.П.

Залишити коментар