Реєстрація

Login

Пароль втрачено

Lost your password? Please enter your email address. You will receive a link and will create a new password via email.

Login

Реєстрація

Якщо Ви бажаєте співпрацювати з нами – реєструйтесь, заповнюйте свій профіль та надавайте консультації. За кожну відповідь Вам нараховуватимуться бали.

Договір про надання консультаційних послуг.

ДОГОВІР
про надання консультаційних послуг

місто Львів                                                                “__” _________ 2011 року

Сторони:
Замовник: Товариство з обмеженою відповідальністю «ХХХ», що є платником податку на прибуток підприємств на загальних підставах, в особі директора ___________, що діє на підставі статуту, з однієї сторони
та
Виконавець: Товариство з обмеженою відповідальністю «YYY», що є платником податку на прибуток підприємств на загальних підставах, в особі директора___________, з другої сторони, разом іменовані Сторони, а окремо Сторона, уклали цей Договір про наступне:

1. Предмет договору

1.1. Виконавець зобов’язується за завданням Замовника здійснювати консультаційний, інформаційний та технічний супровід при розробці проектної документації, а саме: розділу “Конструктивні рішення” проектної документації для проектування житлово – офісного комплексу за адресою __________________________(надалі – Послуги), а Замовник зобов’язується прийняти надані Послуги та оплатити їх, в порядку та на умовах, визначених цим Договором.

2. Відомості про послуги. Порядок та строки надання Послуг

2.1. Згідно з цим Договором, Виконавець надає Замовнику Послуги в наступних формах:
– консультаційний та інформаційний та технічний супровід при розробці проектної документації.
2.2. Послуги повинні бути надані Замовнику не пізніше 30.12.2011 року. Після закінчення надання Послуг Виконавець повинен надати Замовнику Акт приймання-передачі наданих послуг (далі – Акт).
2.3. Замовник протягом 5 (п’яти) робочих днів від дня одержання Акту зобов’язаний направити Виконавцеві підписаний Акт або мотивовану відмову від приймання наданих Послуг.
2.4. У випадку мотивованої відмови Замовника Сторонами складається двосторонній акт необхідних доробок та строків їх виконання.
2.5. Після усунення недоліків Виконавець повторно відправляє Замовнику Акт, який повинен бути розглянутий Замовником в порядку, що визначений в п.2.3 цього Договору.
2.6. Висновки, рекомендації та пропозиції Виконавця можуть передаватись Замовнику через електронну адресу.
2.7. Виконавець зобов’язується брати участь в роботі команди з проектування та вносити свої пропозиції та зауваження стосовно всіх архітектурних рішень.

3. Ціна та умови оплати.

3.1. Загальна вартість наданих послуг за згодою Сторін становить 195 000 грн. (сто дев’яносто п’ять тисяч грн. 00 коп.) в т.ч. ПДВ 32500 ,00 грн.
3.2. Факт належного виконання послуг Виконавцем підтверджується Актом, що підписується обома Сторонами в порядку визначеному в п.п. 2.2-2.7 цього Договору. Акт виконаних робіт складається після фактичного надання послуг за цим Договором.
3.3. Замовник зобов’язаний сплатити суму, вказану в п. 3.1. Договору на протязі 15 днів після підписання Акту виконаних робіт після надання послуг, передбачених в п. 2.1. Договору.

4. Обов’язки Сторін

4.1. Обов’язки Виконавця:
4.1.1. Своєчасно та якісно надавати Послуги зазначені в п. 2.1 цього Договору.
4.1.2. При виникненні обставин, що перешкоджають належному виконанню своїх зобов’язань, згідно з цим Договором, терміново повідомити про це Замовника.
4.2. Обов’язки Замовника:
4.2.1. Надавати Виконавцеві за його вказівкою всі необхідні документи та інформацію, необхідну для належного виконання зобов’язань по наданню Послуг вказаних в п. 2.1 цього Договору.
4.2.2. Оплачувати послуги, на умовах та в порядку зазначеному в Розділі 3 цього Договору.
4.2.3. Приймати від Виконавця Послуги, що надаються згідно з цим Договором, відповідно до п.п.2.3-2.7.

5. Відповідальність сторін та вирішення спорів

5.1. У випадку порушення своїх зобов’язань за цим Договором Сторони несуть відповідальність визначену цим Договором. Порушенням зобов’язання є його невиконання або неналежне виконання, тобто виконання з порушенням умов, визначених змістом зобов’язання.
5.2. Сторони не несуть відповідальність за порушення своїх зобов’язань за цим Договором, якщо воно сталося не з їх вини. Сторона вважається не винуватою, якщо вона доведе, що вжила всіх залежних від неї заходів для належного виконання зобов’язання.
5.3. Жодна із Сторін не несе відповідальність за невиконання чи неналежне виконання своїх зобов’язань по цьому Договору, якщо це невиконання чи неналежне виконання зумовлені дією обставин непереборної сили (форс-мажорних обставин). Сторона, для якої склались форс-мажорні обставини, зобов’язана не пізніше 5 календарних днів з дати настання таких обставин повідомити у письмовій формі іншу Сторону.
5.4. За недотримання строків сплати зазначених в п. 3.3. Договору Замовник сплачує Виконавцю пеню у розмірі 0,01 % від суми прострочення, за кожен день прострочення, але не більше подвійної облікової ставки НБУ України, що діяла в момент прострочення.
5.5. За недотримання строків надання Послуг за цим Договором Виконавець сплачує Замовнику неустойку у розмірі 0,01% від вартості Послуг за цим Договором за кожен день прострочення.

6. Форс-мажор

6.1. Сторони не несуть відповідальності за повне або часткове невиконання умов даного Договору та звільняються від відшкодування збитків, якщо таке невиконання стало причиною непереборної сили, а саме: стихійні лиха, епідемії, бойові дії, масові безладдя, страйки, землетруси, повені та інші події, які Торгово-промислова палата України визнає непереборною силою.

6.2. У разі дії непереборної сили, що унеможливлює виконання умов даного Договору, Сторона, на яку впливає така дія повинна негайно (протягом трьох календарних днів) сповістити іншу Сторону про вплив таких обставин на виконання умов даного Договору.
6.3. У разі дії обставин непереборної сили протягом двох календарних місяців, Сторони мають право достроково розірвати даний Договір направивши іншій Стороні письмове попередження про розірвання цього Договору.

7. Строк дії Договору та інші умови

7.1. Договір набуває чинності з моменту його підписання Сторонами і діє до моменту повного виконання Сторонами своїх зобов’язань за цим Договором.
7.2. Умови даного Договору можуть бути змінені за взаємною згодою Сторін з обов’язковим складанням письмового документу.
7.3. Договір може бути розірваний за взаємною згодою сторін. Одностороннє розірвання Договору можливе лише в випадках, передбачених законодавством України.
7.4. Усі спори, що пов’язані з цим Договором вирішуються шляхом переговорів між Сторонами. Якщо спір не може бути вирішений шляхом переговорів, він вирішується в судовому порядку за встановленою підвідомчістю та підсудністю такого спору, визначену відповідним чинним законодавством України.
7.5. Даний Договір укладено у двох оригінальних примірниках, по одному для кожної із сторін.
7.6. У випадках, не передбачених даним Договором, сторони керуються нормами чинного законодавства України.
7.7. Після підписання цього Договору усі попередні переговори за ним, листування, попередні угоди та протоколи про наміри з питань, що так чи інакше стосуються цього Договору, втрачають юридичну силу.

8. Місцезнаходження та реквізити Сторін
Виконавець                                         Замовник

1 коментар ( 1 коментар )

 1. ULJANA

  1. Предмет договору
  1.1. Виконавець зобов’язується за завданням Замовника здійснювати консультаційний, інформаційний та технічний супровід при розробці проектної документації….

  4. Обов’язки Сторін
  4.1. Обов’язки Виконавця:
  4.1.1. Своєчасно та якісно надавати Послуги зазначені в п. 2.1 цього Договору.
  4.1.2. При виникненні обставин, що перешкоджають належному виконанню своїх зобов’язань, згідно з цим Договором, терміново повідомити про це Замовника.

Залишити коментар