Реєстрація

Login

Пароль втрачено

Lost your password? Please enter your email address. You will receive a link and will create a new password via email.

Login

Реєстрація

Якщо Ви бажаєте співпрацювати з нами – реєструйтесь, заповнюйте свій профіль та надавайте консультації. За кожну відповідь Вам нараховуватимуться бали.

Договір на розроблення інженерно-технічних рішень

Договір на розроблення інженерно-технічних рішень

ДОГОВІР №________
на розроблення інженерно-технічних рішень
(вказати вид експертизи)

м. Львів                    „___”_____________20__ р.

ТзОВ «ХХХ» в особі директора ___________, що діє на підставі Статуту , (далі – Замовник) з однієї сторони, та ГУ МНС України в Львівській області, в особі начальника ГУ МНС України в Львівській області________________, що діє на підставі Положення, (далі – Виконавець) з іншої сторони, далі разом – Сторони, уклали цей договір про наступне:

1. Загальні положення

1.1. Договір визначає правові та фінансові відносини між Сторонами, які його уклали.
1.2. Договір укладено з дотриманням вимог Наказу МНС України, Міністерства фінансів України, Міністерства економіки України від 25 липня 2006 р. № 476/724/251 «Тарифи на виконання платних послуг, які можуть надаватися підрозділами пожежної охорони МНС України».

2. Предмет договору

2.1. Замовник доручає, а Виконавець зобов’язується виконати такі роботи:
Провести розробку концепції протипожежного захисту готельно-спортивного, торгового комплексу з об’єктами громадського харчування і підземним паркінгом на вул.______________________________.
2.2. Строки виконання послуги за договором:
2.2.1. Початок виконання робіт Виконавцем за цим Договором- з дня останньої події:
а) надходження коштів згідно п 3.1. цього договору на розрахунковий рахунок Виконавця від Замовника;
б)отримання Виконавцем від Замовника технічної та проектної документації.
2.2.2. Закінчення робіт-через 20 робочих днів з дня початку виконання послуги за п. 2.2.1. цього Договору.
2.3. Розроблена згідно цього Договору концепція протипожежного захисту є власністю Замовника і не може бути передана Виконавцем третій особі без відома Замовника.
2.4. Всі немайнові авторські права на концепцію протипожежного захисту належать Виконавцю. Виконавець не має права використовувати результатів послуги для власних потреб без згоди Замовника.

3. Ціна та порядок розрахунків.

3.1. Загальна вартість робіт за цим Договором згідно Наказу Мінбуду України від 28.12.2005 № 27 «ДБН Д.1.1-7-2000» становить ______________ грн., включаючи ПДВ 20% – _________________ грн.
3.2. Замовник зобов’язаний після підписання цього Договору протягом п’яти банківських днів, з часу отримання від Виконавця рахунка, здійснити оплату, визначену п. 3.1. цього Договору на реєстраційний рахунок у формі повної оплати.
3.2. Технічна та проектна документація після виконання Договору, залишається у Замовника.

4. Відповідальність сторін

4.1. Виконавець, який зобов’язується виконати роботу, несе відповідальність за повноту, об’єктивність і відповідність своїх розрахунків вимог нормам, правилам і стандартам України.
4.2. У випадку невиконання чи неналежного виконання зобов’язань за цим Договором Сторони несуть відповідальність, передбачену нормами чинного законодавства України і цим Договором.
4.3. У разі несвоєчасної оплати із Замовника стягується пеня у розмірі 0,1 відсотка вартості Договору за кожний день прострочення, а за прострочення понад тридцять днів додатково стягується штраф у розмірі семи відсотків вказаної вартості.
4.4. У разі несвоєчасного надання роботи із Виконавця стягується пеня у розмірі 0,1 відсотка вартості Договору, з якого допущено прострочення виконання за кожний день прострочення надання висновку, а за прострочення понад тридцять днів додатково стягується штраф у розмірі семи відсотків вказаної вартості.
4.5. За односторонню необґрунтовану відмову від виконання своїх обов’язків протягом дії умов цього Договору Сторона, що допустила таку відмову, сплачує іншій Стороні штраф у розмірі 20 % суми Договору, зазначену в цьому Договорі.
4.5. У разі виникнення спорів між Сторонами у зв’язку з виконанням цього Договору, Сторони вживають заходів для їх вирішення шляхом переговорів.
4.6. При неможливості вирішення спору шляхом переговорів, подальше його врегулювання здійснюється відповідно до вимог чинного законодавства України у судовому порядку.
4.7. Якщо невиконання умов Договору викликане причинами, що перебувають поза сферою контролю Сторони, яка не виконала свої зобов’язання, а саме: стихійне лихо, воєнні дії, страйки тощо, то Сторони звільняються від відповідальності. Для посилання на такі обставини будь-яка Сторона зобов’язана протягом 3 (трьох) діб письмово повідомити про таке іншу Сторону з наступним наданням підтвердження.

5. Порядок здачі та приймання робіт.

5.1. За результатами проведених робіт Виконавець надає Замовнику концепцію протипожежного захисту готельно-спортивного, торгового комплексу з об’єктами громадського харчування і підземним паркінгом на вул.___________________.
5.2. Після виконання послуги та її передачі Виконавцем Замовнику сторони складають двосторонній акт здавання-приймання послуги за договором на розроблення інженерно-технічних рішень. Результати робіт передаються Замовнику на протязі 5 робочих днів з дня закінчення виконання Виконавцем робіт.
5.3.Замовник протягом 5 календарних днів зобов’язаний направити Виконавцю підписаний акт здавання-приймання послуги за договором на розроблення інженерно-технічних рішень або мотивовану відмову про прийняття робіт з складанням дефектного акту з переліком необхідних доробок та зазначеним терміном їх усунення. Остаточний розрахунок Замовника з Виконавцем проводиться після підписання нового акту здавання-приймання послуги за договором на розроблення інженерно-технічних рішень.
5.4.У випадку відмови Замовником від підписання акта здавання-приймання послуги за договором на розроблення інженерно-технічних рішень чи неможливості такого підписання не з вини Виконавця протягом терміну, вказаного в п. 5.2. цього Договору, цей договір вважається сторонами виконаний , а сторони не мають жодних претензій одна до одної за умови здійснення повного розрахунку Замовника з Виконавцем.

6. Строк дії та порядок розірвання договору

6.1. Договір укладається на термін, визначений пунктом 2.2.2. цього Договору, набирає чинності з дня його підписання і діє до повного виконання його умов Сторонами та підписання акта здавання-приймання послуги за договором на розроблення інженерно-технічних рішень.
6.2. Зміна умов Договору здійснюється за письмовою згодою Сторін.
6.3. Розірвання Договору раніше строку, на який він був укладений, може мати місце як за згодою Сторін, так і в судовому порядку за заявою будь-якої Сторони про порушення умов договору.
6.4. У випадках, які не передбачено Договором Сторони керуються вимогами діючого законодавства.
6.5.Договір укладено у двох примірниках, які є ідентичними і мають однакову юридичну силу. Кожна зі сторін має один примірник цього Договору.

7. Юридичні адреси сторін

ЗАМОВНИК                   ВИКОНАВЕЦЬ

1 коментар ( 1 коментар )

 1. ULJANA

  1. Загальні положення
  1.1. Договір визначає правові та фінансові відносини між Сторонами, які його уклали.
  1.2. Договір укладено з дотриманням вимог Наказу МНС України, Міністерства фінансів України, Міністерства економіки України від 25 липня 2006 р. № 476/724/251 «Тарифи на виконання платних послуг, які можуть надаватися підрозділами пожежної охорони МНС України».

  2. Предмет договору
  2.1. Замовник доручає, а Виконавець зобов’язується виконати такі роботи:
  Провести розробку концепції протипожежного захисту

Залишити коментар