Реєстрація

Login

Пароль втрачено

Lost your password? Please enter your email address. You will receive a link and will create a new password via email.

Login

Реєстрація

Якщо Ви бажаєте співпрацювати з нами – реєструйтесь, заповнюйте свій профіль та надавайте консультації. За кожну відповідь Вам нараховуватимуться бали.

Договір про працевлаштування випускників ПТУ.

Договір про працевлаштування випускників ПТУ

ПРИМІРНИЙ ДОГОВІР

про працевлаштування випускників професійно-технічних навчальних закладів, на яких поширюється дія Закону України “Про підвищення престижності шахтарської праці”

(місце укладення)                                                                                     (дата укладення)

1. Професійно-технічний навчальний заклад (далі – заклад) ____________________________________________________ (найменування закладу) в особі директора __________________________________, (прізвище, ім’я та по батькові) що діє на підставі Статуту,

учень, слухач _______________________________________________________________________________, (прізвище, ім’я та по батькові) що навчається за професією (спеціальністю) ____________________________

з присвоєнням відповідного рівня кваліфікації ____________________________, (кваліфікаційний розряд (клас, категорія) за _____________________________________________ формою навчання, (денною, заочною, дистанційною, вечірньою, екстернатною)

та Рада міністрів Автономної Республіки Крим, обласна, районна, Київська та Севастопольська міська держадміністрація ____________________________________________________________________________
в особі уповноваженого представника Ради міністрів Автономної Республіки Крим/ держадміністрації _________________________________________________________________________________________ (прізвище, ім’я та по батькові)
(далі – сторони) уклали договір про те, що випускник отримує у ________________________________________ (найменування закладу) __________________________________________________________________ освітні послуги у сфері професійно-технічної освіти за професією (спеціальністю) __________________________________________________ з присвоєнням відповідного рівня кваліфікації ____________________ (кваліфікаційний розряд (клас, категорія)
та працевлаштовується на роботу за направленням відповідно до здобутого освітньо-кваліфікаційного рівня, спеціальності та присвоєної кваліфікації на _______________________________________ (найменування підприємства (установи, організації), його підпорядкованість)

Обов’язки сторін
2. Заклад:
1) організовує навчально-виробничий процес відповідно до встановлених законодавством вимог;
2) видає учневі, слухачеві документ про професійно-технічну освіту державного зразка за умови виконання ним навчальних планів і навчальних програм відповідно до державних стандартів з конкретних професій та успішного проходження державної кваліфікаційної атестації;
3) контролює якість оволодіння учнем, слухачем знаннями, уміннями та навичками відповідно до навчальних планів;
4) після закінчення навчання учня, слухача направляє його на роботу відповідно до здобутої професії (спеціальності), присвоєної кваліфікації та цього договору;
5) подає щороку, за рік до закінчення навчання, Раді міністрів Автономної Республіки Крим, відповідному структурному підрозділу обласної, районної, Київської та Севастопольської міської держадміністрації інформацію про кількість випускників;
6) вивчає попит на робітничі кадри відповідного напряму підготовки (спеціальності) на ринку праці і сприяє працевлаштуванню випускника.
3. Рада міністрів Автономної Республіки Крим, обласна, районна, Київська та Севастопольська міська держадміністрація:
1) забезпечує в межах своїх повноважень координацію та взаємодію структурних підрозділів щодо підготовки кваліфікованих робітників відповідно до потреб ринку праці;
2) проводить моніторинг наявності вакантних місць відповідної професії (спеціальності) та кваліфікації на підприємствах, в установах та організаціях з метою подальшого працевлаштування випускників;
3) подає щороку до 1 лютого закладу інформацію про наявність вакантних місць працівників відповідної професії (спеціальності) та кваліфікації із зазначенням розміру та умов оплати праці, можливість надання житла у визначеному населеному пункті;
4) забезпечує учня, слухача – випускника після закінчення навчання та присвоєння відповідної кваліфікації першим робочим місцем на підприємствах, в установах та організаціях з обов’язковим відпрацюванням згідно із законодавством та контролює відповідність робочого місця, наданого учневі, слухачеві,вимогам законодавства про працю.
4. Учень, слухач:
1) виконує в установлені строки всі контрольні заходи та проходить кваліфікаційну атестацію;
2) прибуває після закінчення навчання та отримання документа про професійно-технічну освіту до роботодавця у строк до _____________ 20__ року;
3) укладає відповідно до направлення на роботу трудовий договір з роботодавцем згідно із законодавством у порядку та на умовах, визначених законодавством про працю;
4) інформує у п’ятиденний строк після укладення трудового договору заклад про своє працевлаштування.

Права сторін
5. Заклад має право:
1) відрахувати учня, слухача за невиконання обов’язків і систематичне порушення статуту та правил внутрішнього розпорядку закладу, незадовільну успішність з повідомленням про цей факт Ради міністрів Автономної Республіки Крим, обласної, районної, Київської та Севастопольської міської держадміністрації;
2) направляти учня, слухача протягом усього періоду навчання у навчальному закладі на місця можливого працевлаштування на підприємства, в установи та організації для проходження навчальної та виробничої практики;
3) вимагати від випускника після закінчення навчання обов’язкового відпрацювання не менш як два роки на підприємствах, в установах та організаціях згідно з отриманим направленням.
6. Учень, слухач має право:
1) користуватися навчальними приміщеннями, бібліотеками, навчально-методичною літературою, приладами та устаткуванням на умовах, визначених статутом та правилами внутрішнього розпорядку закладу;
2) брати академічну відпустку в порядку, визначеному законодавством;
3) користуватися під час навчання правами, які визначаються Законами України “Про освіту” і “Про професійно-технічну освіту”;
4) вимагати від закладу, уповноваженого структурного підрозділу Ради міністрів Автономної Республіки Крим, обласної, районної, Київської та Севастопольської міської держадміністрації надання інформації про вакантні місця для працівників відповідної професії (спеціальності) із зазначенням розміру і умов оплати праці, можливість надання житла у визначеному населеному пункті.
7. Уповноважений структурний підрозділ Ради міністрів Автономної Республіки Крим, обласної, районної, Київської та Севастопольської міської держадміністрації має право:
1) отримувати від закладу інформацію про якість навчання учня, слухача, його успішність;
2) здійснювати нагляд за дотриманням сторонами умов цього договору.

Відповідальність сторін за невиконанняабо неналежне виконання зобов’язань.Вирішення суперечок
8. За невиконання або неналежне виконання зобов’язань за цим договором сторони, винні у порушенні умов, несуть відповідальність згідно із законодавством.
9. Суперечки, що виникають у разі порушення договору, вирішуються сторонами шляхом узгодження, а у разі недосягнення згоди – у судовому порядку.
10. Кожна сторона договору несе відповідальність перед двома іншими сторонами лише в межах взятих на себе перед кожною стороною зобов’язань.
11. Жодна із сторін договору не несе відповідальності за зобов’язаннями будь-якої сторони, що взяті перед іншою стороною зазначеного договору.

Дострокове припинення дії договору
12. Підставою для дострокового припинення дії договору за ініціативою закладу може бути:
1) відрахування учня, слухача із закладу;
2) невиконання учнем, слухачем навчальних планів і програм;
3) переведення в інший навчальних заклад.
Дія договору зупиняється у разі надання учневі, слухачеві академічної відпустки згідно із законодавством на весь строк такої відпустки.
13. Підставою для дострокового припинення дії договору за ініціативою учня, слухача може бути невиконання закладом взятих зобов’язань за договором.
14. Дію договору може бути припинено достроково також за умови:
1) погіршення стану здоров’я учня, слухача, що підтверджується довідкою ЛКК;
2) ліквідації закладу, якщо не визначено його правонаступника;
3) якщо виконання стороною своїх зобов’язань за договором є неможливим у зв’язку з прийняттям нормативно-правових актів, що змінили умови, встановлені договором, і будь-яка із сторін не погоджується з внесенням змін до договору;
4) за рішенням суду в разі систематичного порушення або невиконання умов договору.

Строк дії договору
15. Договір набирає чинності з моменту підписання всіма сторонами і діє до ___ ____________ 20__ року.
16. У разі успішного виконання учнем, слухачем навчального плану відповідно до державного стандарту з конкретної професії та проходження державної кваліфікаційної атестації обов’язки закладу вважаються виконаними перед учнем, слухачем з часу його відрахування із закладу у зв’язку із закінченням навчання, видачі йому документа про професійно-технічну освіту державного зразка та направлення на роботу.

Інші умови
17. Умови договору можуть бути змінені за згодою сторін.
18. Всі доповнення та зміни до договору оформляються у письмовому вигляді і повинні бути підписані всіма її сторонами.
19. Договір укладений у трьох примірниках, які зберігаються по одному у кожної із сторін і мають однакову юридичну силу.
20. Сторони не мають права передоручати виконання своїх зобов’язань за цим договором іншим як юридичним, так і фізичним особам без попередньої письмової згоди інших сторін цього договору.

Місцезнаходження сторін

21. Заклад
Повне найменування
Підпорядкованість
Прізвище, ім’я та по батькові керівника
Адреса навчального закладу
Телефон, телефакс
Банківські реквізити
22. Учень, слухач
Прізвище, ім’я та по батькові
Паспорт
Серія          номер                                дата видачі «       »                               року
виданий
Ідентифікаційний код
Місце постійного проживання
Телефон, телефакс
23. Рада міністрів Автономної Республіки Крим, обласна, районна, Київська та Севастопольська міська держадміністрація
в особі уповноваженого представника Ради міністрів Автономної Республіки Крим/держадміністрації
(прізвище, ім’я та по батькові)
що діє на підставі
Адреса
Телефон, телефакс
Банківські реквізити
Керівник закладу
Уповноважений представник Ради міністрів Автономної Республіки Крим, обласної, районної, Київської та Севастопольської міської держадміністрації
м.п.
м.п.
(ініціали та прізвище)
(ініціали та прізвище)
(підпис)
(підпис)
Учень, слухач
(ініціали та прізвище)
(підпис)

Залишити коментар