Зареєструватись

Логін

Пароль втрачено

Lost your password? Please enter your email address. You will receive a link and will create a new password via email.

ТРУДОВИЙ ДОГОВІР між працівником і фізичною особою

Затверджено наказом Міністерства праці та соціальної політики України
від 8 червня 2001 року № 260

ТРУДОВИЙ ДОГОВІР
між працівником і фізичною особою

Місто _________ «___» ______________ 200__ р.

Прізвище ______________________________________________________________________
Ім’я____________________________________________________________________________
По батькові _____________________________________________________________________
Рік народження ___________________________________________________________________
Місце роботи, посада (для фізичної особи, яка використовує найману працю, пов’язану з наданням послуг)
_________________________________________________________________________________

Ідентифікаційний код № ____________________________________________________________
Для фізичної особи— суб’єкта підприємницької діяльності без створення юридичної особи з правом найму працівників

№ __________ свідоцтва про реєстрацію фізичної особи — підприємця

Ідентифікаційний код № _______________________________________________________
Місце проживання _______________________________________________________________

Паспорт: серія, номер, яким органом і коли виданий
________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________

іменований далі Фізична особа, з одного боку, і

Прізвище _____________________________________________________________________
Ім’я_______________________________________________________________________________
По батькові ______________________________________________________________________
Дата народження __________________________________________________________________
Вид діяльності (професія) __________________________________________________________
Останнє місце роботи ______________________________________________________________

Місце проживання ________________________________________________________________
Паспорт: серія, номер, яким органом і коли виданий__________________________________
__________________________________________________________________________________________

Ідентифікаційний код № ___________________________________________________________

іменований далі Працівник, з другого боку, уклали між собою цей трудовий договір про таке:

1. Цей договір є: (потрібне підкреслити) безстроковим, що укладається на невизначений строк; на визначений термін, установлений за погодженням сторін

____________________________________________________________________________________;
(указати строк дії договору)

таким, що укладається на час виконання певної роботи

______________________________________________________________________________
(указати строк виконання роботи)

2. Працівник зобов’язаний виконувати ___________________________________________________
(зазначаються докладні характеристики роботи та вимоги до рівня її виконання: за обсягом виробництва

__________________________________________________________________________________
(робіт), якістю виконання робіт, рівня виконання норм та нормованих завдань, дотримання правил з охорони праці; строків її виконання)

3. Фізична особа зобов’язується:

оплачувати працю Працівника у розмірі ____________________ грн. на місяць.

Розмір заробітної плати визначається за згодою сторін, але не нижче законодавчо встановленого розміру мінімальної заробітної плати;

забезпечити безпечні і нешкідливі умови праці для виконання прийнятих Працівником зобов’язань, обладнати робоче місце відповідно до вимог нормативних актів про охорону праці, надавати необхідний інвентар, робочий одяг.

4. Час виконання робіт установлюється з__________________________________________________
(указується час початку та закінчення робочого дня)

При розподілі робочого дня на частини зазначається тривалість кожної з частин та перерва між ними. Наприклад, з 8.00 години до 12.00 години та з 17.00 години до 20.00 години. Розподіл робочого дня на частини можливий і в ході виконання трудового договору, про що складається відповідне доповнення до цього договору.

При цьому сторони мають право встановлювати сумарний облік робочого часу за певний період (місяць, квартал тощо). Тривалість робочого часу не повинна перевищувати у вибраному періоді нормальну тривалість робочого часу з розрахунку 40 годин на тиждень.

5. Вихідні дні надаються_________________________________________________________________
(указуються відповідні дні тижня)

За згодою сторін конкретні вихідні дні можуть змінюватися, про що сторони сповіщають одна одну не пізніше ніж за два дні.

Робота у вихідні, святкові та неробочі дні допускається тільки за згодою Працівника і підлягає компенсації відповідно до чинного законодавства.

6. Тривалість щорічної оплачуваної відпустки та час її надання ______________________________
(указується тривалість, початок та закінчення відпустки)

Тривалість щорічної оплачуваної відпустки не може бути менш як 24 календарні дні.

7. При вирішенні питань, не передбачених цим договором, сторони керуються загальними нормами законодавства про працю України.

8. Трудовий договір набирає чинності з моменту його підписання або з дати, визначеної сторонами у договорі, але не пізніше дня фактичного допущення працівника до роботи.

9. Трудовий договір повинен бути зареєстрований Фізичною особою у державній службі зайнятості за місцем свого проживання у тижневий строк з моменту фактичного допущення працівника до роботи.

10. Спори з виконання умов трудового договору розглядаються районним судом. У такому самому порядку розглядаються спори про визнання трудового договору недійсним, якщо він був укладений, наприклад, без наміру виконувати передбачені в ньому обов’язки (фіктивний трудовий договір).

11. Заробітна плата працівника підлягає оподаткуванню в порядку, визначеному законодавством про прибутковий податок з громадян.

12. Працівники, які працюють у фізичних осіб за трудовими договорами, підлягають загальнообов’язковому державному соціальному страхуванню. Сплата страхових внесків провадиться у розмірах і порядку, визначених законодавством.

13. Підстава для пільг з оподаткування та інших пільг _________________________________
(указати відомості про кількість дітей, утриманців, інші підстави)

14. Трудовий договір складений у трьох автентичних примірниках, один з яких перебуває у Фізичної особи, другий — у Працівника, третій — у державній службі зайнятості, яка здійснила реєстрацію трудового договору.

15. Підписи сторін:

Фізична особа _______________________ Працівник ________________________

«___» _______________________ 200__ р. «___» _____________________ 200__ р.

16. Трудовий договір зареєстрований від «____» ____________________ 200__ р. за № _____________
__________________________________________________________________________________________
(найменування державної служби зайнятості)

М. П. ______________ ____________________________________________

(підпис) (прізвище, їм ‘я, по батькові посадової особи служби зайнятості)

17. Трудовий договір розірваний сторонами «___» __________________ 200__ р.

___________________________________________________________________________
________________________________________________________________
(підстави припинення договору вносяться з посиланням на відповідні статті КЗпП України)

Підписи сторін:

Фізична особа ________________ Працівник _________________________

18. Трудовий договір від «___» ___________________ 200__ р. за № _________ знято з реєстрації

«___» __________________ 200__ р.

__________________________________________________________________________________________
(найменування державної служби зайнятості)

М. П. ____________ __________________________________________________
(підпис) (прізвище, ім ‘я, по батькові посадової особи служби зайнятості)

19. Трудовий договір визнаний недійсним за рішенням суду від «___» _____________ 200___ р.

___________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
(підстави та копія рішення суду додаються)

20. Сторони ознайомлені з порядком реєстрації та зняття з реєстрації трудового договору, внесення відповідних записів до трудової книжки Працівника та її зберігання.

Підписи сторін:

Фізична особа __________________________ Працівник ______________________

Leave a reply