Зареєструватись

Логін

Пароль втрачено

Lost your password? Please enter your email address. You will receive a link and will create a new password via email.

Положення про систему управління охороною праці на підприємстві

Приватне підприємство
“АВТОКОМ”

ПОЛОЖЕННЯ
ПРО СИСТЕМУ УПРАВЛІННЯ ОХОРОНОЮ ПРАЦІ (СУОП)

ЛЬВІВ

Затверджено Наказом
Директора ПП,,Автоком”
від “___” _______2009р. № ___

ПОЛОЖЕННЯ
ПРО СИСТЕМУ УПРАВЛІННЯ ОХОРОНОЮ ПРАЦІ (СУОП)
на ПП “АВТОКОМ”

1. ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ
1.1. Охорона праці – це система правових, соціально економічних, організаційно-технічних, санітарно-гігієнічних і лікувально-профілактичних заходів та засобів, спрямованих на збереження здоров’я і працездатності людини в процесі праці. Ефективним методом організації охорони праці на підприємстві є системний підхід, тобто об’єднання розрізнених заходів з охорони праці в єдину систему цілеспрямованих дій на всіх рівнях і стадіях управління виробництвом шляхом створення і забезпечення функціонування системи управління охороною праці.
1.2. Система управління охороною праці (СУОП) – це сукупність взаємопов’язаних органів управління підприємством /підрозділом/, які на під ставі комплексу нормативної документації проводять цілеспрямовану, планомірну діяльність по здійсненню відповідних функцій і методів управління трудовим колективом з метою виконання поставлених завдань і заходів з охорони праці.
1.3. Створення СУОП здійснюється шляхом послідовного визначення мети роботи об”єкта і органів управління, завдань і заходів з охорони праці, функцій і методів управління, побудови організаційної структури управління, складання організаційно-методичної документації.
1.4. Метою управління охороною праці є збереження здоров”я і працездатності людини в процесі праці, поліпшення виробничого побуту, попередження травматизму і профзахворювання.
1.5. Об’єктом управління охороною праці є діяльність структурних підрозділів, функціональних служб і всього колективу підприємства по забезпеченню здорових і безпечних умов праці на робочих місцях, виробничих ділянках і підприємстві в цілому.
1.6. Управління охороною праці здійснюють : на підприємстві керівник, виробничих ділянках і в службах – керівники відповідних підрозділів і служб. Керівник забезпечує функціонування СУОП на підприємстві.
1.7. Організаційно-методичну роботу по управлінню охороною праці, організацію і контроль за функціонуванням СУОП на підприємстві і в усіх структурних підрозділах здійснює служба охорони праці, яка підпорядко¬вана безпосередньо керівнику підприємства.
1.8. Нормативною базою СУОП є: Національна програма поліпшення стану безпеки, гігієни праці та виробничого середовища, Закон України “Про охорону праці”, постанови Кабінету Міністрів України, Кодекс законів про працю України, інші законодавчі нормативні документи /діючі стандарти, правила, положення, інструкції/, постанови і вказівки Держнаглядохоронпраці.

2. ЗАВДАННЯ УПРАВЛІННЯ ОХОРОНОЮ ПРАЦІ.

2.1. Управління охороною праці повинно здійснюватися на всіх стадіях життєвого циклу підприємства : при науково-дослідних, проектних, будівельних, монтажних, налагоджувальних роботах, під час експлуатації, а також при ремонтних і демонтажних роботах на всіх етапах виробничої діяльності. Виходячи з цього визначаються відповідні завдання управління охороною праці, встановлюється мета управління по кожному завданню, /підрозділ або функціональна служба, відповідальна за виконання даного завдання/, встановлюються критерії ефективності управління.
2.2. Директор і керівники підрозділів розробляють за участю профспілок і реалізують комплексні заходи для досягнення встановлених нормативів з охорони праці, впроваджують прогресивні технології, досягнення науки, техніки, засоби механізації та автоматизації виробництва, позитивний досвід з охорони праці.

3. ФУНКЦІЇ УПРАВЛІННЯ ОХОРОНОЮ ПРАЦІ.

3.1. Процес управління виконанням завдань охорони праці на підприємстві і в кожному підрозділі здійснюється керівником підприємства /підрозділу/ шляхом послідовного виконання таких функцій управління :
1) прогнозування і планування робіт з охорони праці;
2) організація роботи;
3) оперативне керівництво і координація;
4) стимулювання;
5) контроль, облік, аналіз роботи з охорони праці.

3.2. Прогнозування роботи з охорони праці на підприємстві і в його підрозділах здійснюється керівниками підприємства і його підрозділів на підставі аналізу причин травматизму та профзахворювань, а також шляхом збору пропозицій робітників та інженерно-технічних працівників, врахову¬ючи вимоги нормативної документації, а також по результатах атестації і паспортизації умов праці, визначають необхідні заходи з охорони праці.
3.3. Планування робіт з охорони праці підприємства включає розробку таких планів:
1) розділ “Охорона праці” у колективному договорі;
2) оперативний /квартальні, місячні/ плани;
Вихідними даними для роботи і розробки планів з охорони праці є результати паспортизації і атестації умов праці на робочих місцях, результати
вивчення причин травматизму і захворювань, матеріали цільових перевірок
стану охорони праці, виконання попередніх планів.
3.4. Організація процесу управління охороною праці здійснюється шляхом розробки на підприємстві Положення “Про обов’язки і відповідальність посадових осіб і працівників щодо охорони праці” та його виконання.
3.5. Оперативне керівництво і координація роботи з охорони праці здійснюється керівництвом підприємства і його підрозділів шляхом застосування відповідних методів управління: організаційно-розпорядчих; соціально-психологічних і економічних.
Організаційно-розпорядчі методи включають в себе виконання посадових обов’язків з охорони праці, видання і виконання наказів, розпоряджень, постанов.
Соціально-психологічні методи управління включають в себе: навчання і виховання персоналу, проведення інструктажів, моральне стимулювання, особистий приклад керівника щодо виконання вимог охорони праці. Для попередження травматизму слід для відповідальних професій застосовувати профвідбір і профорієнтацію, попереджувати допуск до роботи людей у хворобливому і нетверезому стані, вести боротьбу зі шкідливими звичками, підвищувати культуру виробництва.
Економічні методи управління охороною праці полягають в матеріальному стимулюванні роботи з охорони праці.
3.6. Контроль, облік і аналіз роботи з охорони праці на ПП “Автоком”, здійснюють генеральний директор, служба охорони праці, головні спеціалісти, керівники виробничих ділянок згідно посадових обов’язків. Основними видами контролю за станом охорони праці є :
– повсякденний контроль з боку керівників робіт, та інших посадових осіб;
– контроль з боку служби охорони праці підприємства;
– контроль з боку уповноваженого з охорони праці трудового колективу;
– нагляд з боку інспекторів Держнаглядохоронпраці.
Повсякденний контроль щодо попередження травматизму і профзахворювань проводиться керівниками всіх рівнів підприємства шляхом виявлення порушників безпечних методів праці і порушень правил і норм з охорони праці і прийнятті до порушників заходів дисциплінарного, громадського та матеріального впливу.
Керівник дільниці, механік перед початком роботи перевіряє стан робочих місць, справність механізмів, машин, обладнання і на протязі всього робочого дня здійснює контроль за виконанням підлеглими робітниками правил і інструкцій з охорони праці, додержанням встановленої технології виконання робіт.
У разі виявлення порушень інструкцій з охорони праці керівник робіт зобов’язаний провести з порушником позаплановий інструктаж, зробити запис в журналі оперативного контролю про прийняті до порушника заходи і усунення недоліків.

При порушенні вперше застосовується:
– позачергова перевірка знань з охорони праці;
– обговорення у трудовому колективі;
– накладання дисциплінарного стягнення.
При порушенні протягом року вдруге, відповідно:
– обговорення на зборах трудового колективу, комісії з охорони праці;
– при раніше накладеному дисциплінарному стягненні – звільнення з роботи як за систематичне порушення трудової дисципліни згідно КЗпП України.
3.7. Фінансування робіт з охорони праці здійснюється генеральним директором на основі фонду охорони праці ПП “Автоком”.

4. ОРГАНІЗАЦІЯ КОНТРОЛЮ ЗА СТАНОМ ОХОРОНИ ПРАЦІ НА ПІДПРИЄМСТВІ.

4.1. ПЕРШИЙ – ДРУГИЙ (об’єднаний) СТУПІНЬ.
4.1.1 Перший ступень – на дільницях контроль за станом охорони праці здійснює бригадир, не рідше одного разу на тиждень, записуючи виявлені порушення в журнал оперативного контролю за станом охорони праці.
Другий ступень – в автоколонах контроль за станом охорони праці здійснює начальник автоколони та вибраний від колективу працівник і не рідше одного разу на місяць, записують виявлені порушення в журнал оперативного контролю за станом охорони праці.
Усунення виявлених порушень проводиться негайно. Якщо порушення, які виявлені на цьому рівні контролю, не можуть бути усунені працівником дільниці, то її керівник по закінченні огляду доповідає про це вищому керівникові.
4.1.2. Відповідальність за здійснення контролю за станом охорони праці на цьому рівні і виконання запланованих заходів покладається на керівника дільниці.
4.1.3. На цьому рівні контролю перевіряються :
а/ відповідність робочих місць, обладнання, інструменту, пристосувань;
б/ наявність і дотримання працівниками правил і інструкцій по безпечному веденню робіт;
в/ технічний стан і справність основного і допоміжного обладнання, приладів, вантажопідіймальних механізмів і транспортних засобів ;
г/ герметизація обладнання, запірної і регулюючої арматури, стан ємкостей;
д/ справність і безперебійну роботу вентиляційних установок;
є/ дотримання графіка планово-запобіжних ремонтів ;
є/ стан систем освітлення ;
ж/ правильна і безпечна організація робіт, правильне ведення технологічних процесів, дотримання працівниками безпечних методів і прийомів роботи, інструкцій, виробничої і трудової дисципліни ;
з/ санітарно-гігієнічний і протипожежний стан робочих місць, утримання санітарно-побутових приміщень;
и/ забезпечення працівників засобами індивідуального захисту, запобіжними приспособленнями, їх стан і правильність користування ними;
і/ наявність засобів пожежогасіння ;
к/ наявність і стан плакатів, попереджувальних написів, знаків безпеки, позначок і маркувань пускових пристроїв.
4.2. ТРЕТІЙ СТУПІНЬ.
4.2.1. Контроль за станом охорони праці на цьому рівні здійснює комісія з питань охорони праці.
4.2.2. Контроль проводиться щомісяця з залученням до складу комісії начальника відділу експлуатації, головного механіка, механіка, а головою комісії призначається заступник генерального директора з питань охорони праці. Перевірка проводиться у присутності керівника дільниці, уповноваженого трудового колективу з питань охорони праці.
4.2.3. Виявлені за результатами перевірок порушення в організації роботи по охороні праці, дотримання правил і норм по забезпеченню безпеки праці вносяться в журнал оперативного контролю і оформляються актом перевірки.
4.2.4. Не рідше одного разу на місяць директор за участю комісії проводить нараду посадових осіб, на якій інформує про стан охорони праці, розглядає результати проведених перевірок, хід виконання заходів по усуненню недоліків за попередній місяць, приписів контролюючих органів.
4.2.5. Відповідальність за виконання заходів, що розроблені комісією цього рівня, покладається на керівника автоколони.
4.2.6. На цьому рівні контролю перевіряється :
а/ організація, результати контролю стану охорони праці на рівні дільниць і ведення журналів перевірки стану охорони праці 1-2 ступенів;
б/ виконання наказів, розпоряджень, приписів контролюючих органів, а також виконання пропозицій і усунення зауважень, які внесено до актів перевірки стану охорони праці;
в/ своєчасність розслідування нещасних випадків і правильність оформлення матеріалів розслідування;
г/ організація навчання і інструктажів по охороні праці, їх якість;
д/ робота інженерно-технічних працівників з питань охорони праці відповідно з їх посадовими інструкціями;
е/ забезпеченість працівників робочих місць і об’єктів необхідними інструкціями, пам’ятками, знаками безпеки, наявність і їх стан;
є/ наявність і правильність ведення документації з питань охорони праці;
ж/ технічний стан, справність і правильність експлуатації обладнання, механізмів контрольно-вимірювальних приладів, засобів, інструментів, систем опалення і освітлення, заземлення обладнання і споруд, відповідність їх вимогам правил безпеки;
з/ утримання будівель, споруд і приміщень, їх технічний стан, а також прилеглої території відповідно до правил обстеження та оцінки технічного стану будівель і споруд та інженерних мереж ;
и/ організація і проведення технічного діагностування резервуарів;
і/ наявність та справність захисних, запобіжних і герметизуючих пристроїв;
к/ правильність і безпечна організація робіт правильне,ведення технологічних процесів /злив, налив нафтопродуктів в автоцистерни/, додержання працівниками безпечних методів і прийомів роботи ;
л/ правильність оформлення документації на проведення робіт в умовах підвищеної небезпеки ;
м/ забезпечення працівників засобами індивідуального захисту і запобіжними засобами, правильність користування ними, їх стан і догляд за ними, оснащеність робочих місць засобами захисту;
н/ підготовка персоналу дільниць з ліквідації аварій;
о/ забезпеченість санітарно-побутовими приміщеннями, їх стан;
п/ організація медико-профілактичного обстеження працівників.

Розробив:

Старший інженер з охорони праці
та безпеки руху _____________

Погоджено:

Юрисконсульт _________________

Голова профспілки

Leave a reply