Зареєструватись

Логін

Пароль втрачено

Lost your password? Please enter your email address. You will receive a link and will create a new password via email.

Положення про службу охорони праці

“ПОГОДЖУЮ”
Головний державний інспектор
_____________ ДІОД у ГЖКПГ і ХП
ТУ ДНОП по __________ області
_____________________
“____” ______________2010 р.

“ЗАТВЕРДЖЕНО”
Наказом директора
ПАТ “Комінтернавто”
№ _____від “__” ________2010р.

ПОЛОЖЕННЯ
про службу охорони праці
ПАТ “Комінтернавто”

Київ 2010рік

1 ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ
1.1. Згідно з Законом України “Про охорону праці” служба охорони праці створюється для організації виконання правових, організаційно-технічних, санітарно-гігієнічних, соціально-економічних і лікувально-профілактичних заходів, спрямованих на запобігання нещасних випадків, професійних захворювань і аварій в процесі праці.
1.2. Служба охорони праці комплектується спеціалістами, які мають вищу технічну освіту та стаж роботи на підприємстві не менше 2-х років.
1.3. Служба охорони праці підпорядковується керівникові ПАТ “Комінтернавто”.
1.4. Функції служби охорони праці на ПАТ “Комінтернавто” виконує інженер з охорони праці.
1.5. Працівник служби охорони праці у своїй діяльності керується законодавством про працю, міжгалузевими і галузевими нормативними актами з охорони праці, розпорядженнями керівника ПАТ “Комінтернавто” та Положення про службу охорони праці.
1.6. Навчання та перевірка знань з питань охорони праці працівника служби охорони праці проводиться в установленому порядку до початку виконання ними своїх функціональних обов’язків та періодично, один раз на три роки.
1.7. Працівник служби охорони праці за своїм посадовим становищем та умовами праці прирівнюється до керівників основних виробничо-технічних служб підприємства.

2. ОСНОВНІ ЗАВДАННЯ
2.1. Служба охорони праці вирішує завдання :
а/ створення безпечних умов виробничих процесів, експлуатації устаткування, будівель і споруд;
б/ професійної підготовки і підвищення кваліфікації працівників з питань охорони праці, пропаганди безпечних методів праці;
в/ вибору оптимальних режимів праці і відпочинку працюючих;
г/ професійного добору виконавців для визначених видів робіт.
2.2. Служба охорони праці проводить оперативно-методичне керівництво роботою з охорони праці кожного відділення.
2.3. Служба охорони праці керує і координує роботу спеціалістів з охорони праці по відділеннях ПАТ “Комінтернавто” ,сприяє удосконаленню кожного відділення і кожної посадової особи.
2.4. Служба охорони праці складає разом з відділеннями ПАТ “Комінтернавто” комплексні заходи, щодо досягнення встановлених нормативів безпеки , гігієни праці та виробничого середовища, а також розділ «Охорони праці» у колективному договорі.
2.5. Проводить для працівників вступний інструктаж з питань охорони праці.

3. ФУНКЦІЇ СЛУЖБИ ОХОРОНИ ПРАЦІ.
3.1. Служба охорони праці організує :
3.1.1. Забезпечення працівників правилами, стандартами, положеннями, інструкціями та іншими нормативними актами з охорони праці.
3.1.2. Паспортизацію дільниць, робочих місць щодо відповідності їх вимогам охорони праці.
3.1.3. Облік, аналіз нещасних випадків, професійних захворювань і аварій, а також матеріальної шкоди від цих подій.
3.1.4. Підготовку статистичних звітів підприємства з питань охорони праці.
3.1.5. Розробку перспективних та поточних планів роботи підприємства щодо створення безпечних та нешкідливих умов праці.
3.1.6. Пропаганду безпечних та нешкідливих умов праці шляхом проведення консультацій, оглядів, конкурсів, лекцій, засобів наглядної агітації.
3.1.7. Допомогу комісії з питань охорони праці підприємства в опрацюванні необхідних матеріалів та реалізації її рекомендацій.
3.1.8. Підвищення кваліфікації посадових осіб та навчання і перевірку знань працівників з питань охорони праці.
3.2. Служба бере участь у :
3.2.1. Розслідуванні нещасних випадків та аварій, керівник служби охорони праці очолює комісію по розслідуванню.
3.2.2. Формуванні фонду охорони праці і розподілі його коштів.
3.2.3. Роботі комісії з питань охорони праці підприємства.
3.2.4. Роботі комісії по введенню в дію закінчених будівництвом, реконструкцією або технічним переозброєнням об”єктів виробничого та соціального призначення, відремонтованого або модернізованого устаткування.
3.2.5. Розробці положень, інструкцій, інших нормативних актів про охорону праці, що діють у межах підприємства.
3.2.6. Роботі постійно діючої комісії з питань атестації робочих місць за умовами праці.
3.2.7. Розглядає листи, заяви та скарги працівників з питань охорони праці.
3.2.8. Надає методичну допомогу керуючим відділень підприємства у розробленні заходів з питань охорони праці.
3.2.9. Готує проекти наказів та розпоряджень з питань охорони праці, загальних для всього підприємства.
3.2.10.Розглядає факти наявності виробничих ситуацій, небезпечних для життя чи здоров’я працівників і навколишнього природного середовища, у випадку відмови з цих причин працівників від виконання дорученої їм роботи.
3.3. Служба контролює :
3.3.1. Дотримання чинного законодавства, міжгалузевих, галузевих та інших нормативних актів, виконання працівниками посадових інструкцій з питань охорони праці.
3.3.2. Виконання приписів органів державного нагляду, пропозицій та подань уповноважених трудових колективів і профспілок з питань охорони праці, використання за призначенням коштів фонду охорони праці.
3.3.3. Відповідність нормативним актам про охорону праці машин, механізмів, устаткування, транспортних засобів, технологічних процесів, засобів протиаварійного, колективного та індивідуального захисту працівників, наявність технологічної документації на робочих місцях.
3.3.4. Своєчасне проведення навчання та інструктажів працівників, атестації та переатестації з питань безпеки праці посадових осіб та осіб, які виконують роботи підвищеної небезпеки, а також дотримання безпеки при виконанні цих робіт.
3.3.5. Забезпечення працівників засобами індивідуального захисту, лікувально-профілактичним харчуванням, молоком або рівноцінними харчовими продуктами, миючими засобами, санітарно-побутовими приміщеннями, надання працівникам передбачених законодавством пільг і компенсацій, пов”язаних з важкими та шкідливими умовами праці.
3.3.6. Проходження попереднього /при прийнятті на роботу/ і періодичних /протягом трудової діяльності/ медичних оглядів працівників, зайнятих на важких роботах та роботах зі шкідливами чи небезпечними умовами праці або таких, де є необхідність у професійному доборі, проходження щорічних обов’язкових оглядів осіб віком до 21 року.
3.3.7. Виконання заходів, наказів, розпоряджень з питань охорони праці, а також заходів щодо усунення причин нещасних випадків і аварій, які визначені у актах розслідування.

4. ПРАВА СЛУЖБИ ОХОРОНИ ПРАЦІ.
4. 1. Представляти підприємство в державних та громадських установах при розгляді питань охорони праці.
4.2. Безперешкодно в будь-який час відвідувати виробничі об”єкти, відділення ПАТ “Комінтернавто”, зупиняти роботу дільниць, машин, механізмів, устаткування та інших засобів виробництва у разі порушень, які створюють загрозу життю або здоров’ю працівників, одержувати від посадових осіб необхідні відомості, документи і пояснення /письмово чи усно/ з питань охорони праці.
4.3. Перевіряти стан безпеки, гігієни праці та виробничого середовища відділень, видавати керівникам перевіреного об’єкту або виробництва обов’язковий для виконання припис за типовою формою.
4.4. Вимагати від посадових осіб відсторонення від роботи працівників які не пройшли медичного огляду, навчання, інструктажу, перевірки знань з охорони праці, не мають допуску до відповідних робіт або порушують нормативні акти про охорону праці.
4.5. Надсилати керівникові підприємства подання про притягнення до відповідальності працівників, які порушують вимоги щодо охорони праці, подавати клопотання про заохочення працівників, котрі беруть активну участь у підвищенні безпеки та поліпшенні умов праці.

5.ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ ПРАЦІВНИКІВ СЛУЖБИ ОХОРОНИ ПРАЦІ.
5.1. Працівники служби охорони праці несуть персональну відповідальність за:
а/ невідповідність прийнятих ними рішень вимогам діючого законодавства з охорони праці;
б/ невиконання своїх функціональних обов’язків,передбачених Положенням про службу охорони праці та посадовими інструкціями;
в/ недостовірність та несвоєчасність підготовки статистичних звітів з охорони праці;
г/ низьку якість проведеного ними розслідування нещасних випадків на виробництві.

Інженер ОП та БР Петров Т.М.
Узгоджено:
______________
______________
______________

Leave a reply