Зареєструватись

Логін

Пароль втрачено

Lost your password? Please enter your email address. You will receive a link and will create a new password via email.

Положення про оплату праці

«Затверджено»
Наказом Директора ТОВ “ХХХ”
_______________________________
Наказ № 2009/04/15-4/2 від 14 квітня 2012 р.

ПОЛОЖЕННЯ
про оплату праці
ТзОВ “ХХХ”

I. Загальні положення та визначення

1.1. Метою цього Положення є забезпечення мотивації персоналу на ефективну працю, спрямовану на задоволення потреб працівників ТзОВ “ХХХ” і досягнення цілей Товариства в умовах існуючої економічної ситуації в Україні.
1.2. Основними законодавчими документами формування “Положення про оплату праці” є:
– Кодекс законів про працю України;
– Закон України “Про оплату праці”;
– Закон України “Про охорону праці”;
– Закон України “Про оподаткування прибутку підприємств” від 22.05.1997р. №283/97-ВР;
– Інструкція зі статистики заробітної плати, затверджена наказом Мінстату №323 від 11.12.1995 р. зі змінами та доповненнями.
1.3. Цим Положенням визначаються структура заробітної плати, склад і джерела витрат на оплату праці.
Визначення:
1.4. Заробітна плата – це винагорода, обчислена, як правило, у грошовому вираженні, яку за трудовим договором власник або уповноважений ним орган виплачує працівнику за виконану ним роботу.
1.5. Інші заохочувальні та компенсаційні виплати – до них належать виплати у формі винагород за підсумками роботи за рік, премії за спеціальними системами та положеннями, компенсаційні та інші грошові і матеріальні виплати, які не передбачені актами чинного законодавства України або які провадяться понад установлені норми.

II. Порядок оплати праці працівників Товариства

2.1. Оплата праці здійснюється у вигляді нарахування й виплати працівникам заробітної плати та інших додаткових виплат, передбачених чинним законодавством України і цим Положенням.
2.2. Розмір заробітної плати працівника Товариства залежить від складності та умов виконуваної роботи, професійно-ділових якостей працівника, результатів його праці та результатів діяльності Товариства за звітний період (місяць) (ч.2 ст.94 КЗпП України).
2.3. Заробітна плата встановлюється з такого розрахунку, що вона не може бути нижче за встановлений державою мінімальний розмір (ч.1 ст.95 КЗпП України) при виконаній працівником місячній, погодинній нормі праці (виконаному обсязі робіт).
2.4. В разі підвищення законодавчо встановленого розміру мінімальної заробітної плати Директор Товариства повинен відновити міжкваліфікаційні (міжпосадові) співвідношення розмірів тарифних ставок (посадових окладів).
2.5. Заробітна плата працівників Товариства складається з посадового окладу й інших заохочувальних та компенсаційних виплат, а саме:
2.5.1. Посадовий оклад встановлюється працівникам Товариства відповідно до затвердженого штатного розкладу, що діє у звітному періоді, який розробляється на підставі схеми розрахункових коефіцієнтів окладів;
2.5.2. Інші заохочувальні та компенсаційні виплати у формі винагород за виконання разових робіт першорядної важливості працівникам Товариства, що приймають активну участь у розробці та реалізації проектів, виконанні термінових робіт, у формі матеріальної допомоги й інших компенсаційних виплат призначаються відповідно до чинного законодавства.
2.6. Працівники Товариства, що працюють за сумісництвом, одержують заробітну плату за фактично виконану роботу (ч.1 ст.1021 КЗпП України).
2.7. Працівникам Товариства, які виконують поряд зі своєю основною роботою додаткову роботу за іншою професією (посадою) чи обов’язки тимчасово відсутнього працівника без звільнення від своєї основної роботи, провадиться доплата за суміщення професій (посад) або виконання обов’язків тимчасово відсутнього працівника (ч.1 ст.105 КЗпП України).
2.8. Заробітна плата виплачується працівникам Товариства регулярно в робочі дні у встановлені строки, але не рідше двох разів на місяць через проміжок часу, що не перевищує шістнадцяти календарних днів (ч.1 ст.115 КЗпП України).
2.9. У разі, коли день виплати заробітної плати збігається з вихідним, святковим або неробочим днем, заробітна плата виплачується напередодні (ч.2 ст.115 КЗпП України).
2.10. Заробітна плата працівникам Товариства за весь час щорічної відпустки виплачується не пізніше ніж за три дні до початку відпустки (ч.3 ст.115 КЗпП України).
2.11. Підставою для нарахування бухгалтерією заробітної плати працівникам за підсумками роботи за місяць є:
2.11.1. Штатний розклад Товариства;
2.11.2. Табель обліку робочого часу;
2.11.3. Акт виконаних робіт по трудовій угоді;
2.11.4. Наказ про нарахування інших заохочувальних та компенсаційних виплат.
2.11.5. Наряд на виконання відрядних робіт
III.Відповідальність
3.1. Директор Товариства несе відповідальність за:
– забезпечення нарахування та виплати заробітної плати відповідно до чинного законодавства України та цього Положення;
– своєчасне затвердження та підписання документів, що є підставою для нарахування заробітної плати (штатний розклад, накази).

Погоджено:
Директор ________________

Запис про ознайомлення

П.І.Б. Підпис

Leave a reply