Зареєструватись

Логін

Пароль втрачено

Lost your password? Please enter your email address. You will receive a link and will create a new password via email.

ЛІЗИНГОВА УГОДА

ЛІЗИНГОВА УГОДА

м. Київ                                                                                             “__’ _______ 2012 р.

 

Ця угода укладена між _______________________________________________________ названим у подальшому Орендодавець, і______________________________________________

названим у подальшому Орендар, про наведене нижче.

І. Умови лізингу

1.1. Орендодавець згоден надати Орендареві в оренду_________________________________

назване у подальшому Устаткування, що відповідає викладе­ним нижче вимогам (Додаток № 1 «Заявка на устаткування»), за обумовлену нижче орендну плату і на _______ років.

Постачальником Устаткування є _________________________________________ , названий у подальшому Постачальник. Термін постачання __________________________________. Місце постачання _________________________________.

1.2. Орендар одержує право використовувати устаткування протягом усього терміну оренди, однак не має права пересту­пати свої права, обов’язки за цією угодою або будь-які інте­реси, що випливають з нього для третьої особи, без письмової згоди Орендодавця. У цьому випадку Орендар зобов’язаний надати Орендодавцеві дані про цю особу за формою і в термін, установлені Орендодавцем.

1.3. Орендодавець має право поступитися своїми правами за цією угодою або будь-якими інтересами, що випливають з неї, повністю або частково третій особі без згоди Орендаря, але з повідомленням його про це.

1.4. Ця угода складена у двох примірниках, що мають однакову силу, і є обов’язковою для виконання сторонами, так само як їх законними представниками.

2. Сума орендної плати

2.1. Орендар зобов’язаний сплачувати щомісячно Орендо­давцеві:

1) орендну плату розміром: ___________________________________________________

2) комісійну винагороду за ризик випадкової загибелі устат­кування, його ушкодження або втрату розміром ________% річних від загальної суми орендної плати.

2.2. Орендна плата розміром ___________ виплачується авансом до настання періоду, за який виконується плата. У випадку затримання платежів Орендар виплачує пені з про­строченої суми розміром _________________ за кожен день прострочення.

2.3. Комісійна винагорода нараховується з моменту підпи­сання цієї угоди до моменту виплати усієї суми, передбаченої цією угодою, Орендодавцеві. Комісійна винагорода виплачу­ється навіть у тому випадку, коли дія цієї угоди з будь-яких причин переривається, незалежно від цих причин.

Комісійна винагорода нараховується лише на несплачену частину вартості оренди.

3. Постачання устаткування

3.1. Усі видатки відносно транспортування устаткування до місця постачання, монтажу і пуску в експлуатацію, відно­сяться на рахунок Орендаря. Орендар зобов’язаний відшко­дувати Орендодавцеві усі видатки з претензій, зобов’язань тощо, які виникають при достачанні устаткування, його ви­користанні або поверненні, якщо вони мали місце.

3.2. Орендар по прибутті устаткування на місце постачання зобов’язаний провести його огляд у термін постачання, вста­новлений цією угодою, і надати Орендодавцеві акт про прий­няття.

Якщо Орендар відмовляється приймати устаткування через наявність неусувних дефектів, що виключають нормальну ек­сплуатацію устаткування, він зобов’язаний письмово довести це до відома Орендодавця і зазначити при цьому виявлені недоліки. Ця рекламація Орендаря дає право Орендодавцеві заявити Постачальникові про розірвання договору про купівлю устаткування.

Вимоги Постачальника про відшкодування збитків у зв’яз­ку з невиправданим розірванням договору про купівлю устат­кування ставляться Орендареві.

3.3. Якщо Орендар незалежно від причини не надав Орендо­давцеві у двотижневий термін з дня прибуття устаткування на місце постачання Акт про приймання і не заявив про наявність недоліків устаткування, усунення яких неможливе, прий­мання устаткування вважається таким, що відбулося.

3.4. Орендар користується гарантією, на устаткування, ви­даною Постачальником. Орендодавець передає Орендареві свої права на пред’явлення Постачальникові претензій від­носно дефектів устаткування, своєчасності і комплектності постачання, невиконання обов’язків при його встановленні.

4. Права і обов’язки Орендодавця і Орендаря

4.1. Орендар зобов’язаний:

1) надати Орендодавцеві юридичне посвідчену копію свого Статуту (Положення);

2) надавати Орендодавцеві іншу інформацію про свій еко­номічний стан за формою і в термін, установлені Орендодав­цем. При необхідності Орендодавець може вимагати цю ін­формацію вдруге.

У випадку будь-яких змін свого юридичного і фінансового стану Орендар зобов’язаний повідомити про це Орендодавця.

4.2. Орендар бере на себе весь ризик, пов’язаний з руйну­ванням або втратою, крадіжкою, передчасним спрацюванням, псуванням й ушкодженням устаткування, незалежно від того, шкода поправна або непоправна, чи ця шкода заподіяна у ході постачання або після нього.

У випадку виникнення будь-якого ризику Орендар своїм коштом і на свій розсуд повінен вжити таких заходів:

а) відремонтувати устаткування або замінити його на будь-яке аналогічне устаткування, прийнятне для Орендодавця (устаткування, постачене для заміни дефектного, повинно розглядатися як правомірна заміна устаткування, передбаче­ного з початку, а право власності на нього має бути передане Орендодавцеві). За Орендарем зберігається обов’язок сплати­ти усі суми орендної платні і провести інші платежі, передба­чені цією угодою, або

 

б) повернути усю заборгованість Орендодавцеві по виплаті орендної плати і виплатити йому неустойку розміром ________________________________________________________________

(сума закриття угоди).

Сума закриття угоди має бути виплачена протягом одного тижня після пред’явлення Орендодавцем вимоги про оплату. Зобов’язання Орендаря внести суму орендної плати вважа­ється виконаним після одержання Орендодавцем суми за­криття угоди.

4.3. Після закінчення терміну дії цієї угоди Орендар має право:

повернути устаткування Орендодавцеві; відновити лізинговий договір; придбати орендоване устаткування у власність. Про свій вибір Орендар зобов’язаний повідомити Орендо­давця за півроку до закінчення терміну дії цієї угоди.

4.4. Орендар зобов’язаний утримувати устаткування від­повідно до рекомендацій його Постачальника (виробника), підтримувати у робочому стані, виконувати необхідний ре­монт і своєчасне профілактичне обслуговування своїм кош­том.

4.5. Орендар несе відповідальність за всі ушкодження, за­подіяні як людям, так і майну внаслідок використання, збері­гання, володіння або експлуатації устаткування.

4.6. Орендар не має права без письмового на те дозволу Орендодавця ознайомлювати третіх осіб з конструкцією ус­таткування, його технологічними характеристиками тощо.

4.7. Орендодавець і його посередники мають повноваження перевіряти стан устаткування у робочий час, а також інспек­тувати умови його експлуатації.

5. Припинення дії угоди

5.1. Дія цієї угоди припиняється після закінчення терміну її дії. Виключена можливість припинення дії цієї угоди у випад­ку, коли устаткування не відповідає уяві про нього, що скла­лася в Орендаря.

5.2. Орендодавець має право дати повідомлення про негайне припинення дії цієї угоди у таких випадках:

а) договір купівлі-продажу устаткування не вступив у силу або анульований з будь-якої причини до постачання устатку­вання Орендареві (в обумовлене місце);

б) постачальник неспроможний поставити устаткування, незалежно від причини такого стану. У цих випадках при припиненні угоди Орендодавець і Орендар звільняються від взаємних зобов’язань згідно з цією угодою;

в) Орендар протягом терміну, що перевищує три тижні, не виконує свої обов’язки з будь-якого виду платежів, передба­чених цією угодою;

г) Орендар до отримання вимоги про виплату не повертає усю суму заборгованості (включно пені за прострочення) про­тягом двох тижнів;

д) Орендар не реагує на нагадування, надіслане Орендо­давцем з перервою не менше чотирьох тижнів, не задовольняє вимоги дотримання інших зобов’язань, передбачених цією угодою, дозволяє експлуатацію устаткування з порушенням умов цієї угоди;

е) договір купівлі-продажу устаткування анулюється після постачання устаткування Постачальником за причинами, від­повідальність за які несе Орендар;

ж) в період дії цієї угоди організація Орендаря буде лік­відована.

При наявності умов (пункти в, ж) Орендар має сплатити суму закриття угоди згідно з викладеними раніше вимогами;

з) Орендар має право розірвати цю угоду у випадку вияв­лення при прийманні устаткування недоліків, що виключають його нормальну роботу, і усунення яких неможливе. Про ро­зірвання цієї угоди Орендар зобов’язаний повідомити Орендо­давця у письмовій формі не пізніше 10 днів з дня закінчення терміну постачання устаткування.

6. Дії після закриття угоди

6.1. При отриманні повідомлення про закриття угоди Орен­дар позбавляється права використовувати устаткування.

6.2. Якщо Орендарем не внесена сума закриття угоди або не сплачені платежі, передбачені цією угодою, Орендар зобов’я­заний у чотирехтижневий термін з дня отримання вимоги від Орендодавця надіслати устаткування на будь-яку адресу, за­значену Орендодавцем. Весь ризик і видатки на таке переве­зення несе Орендар. У випадку коли, незважаючи на викладену умову, Орендар не вживе заходів для пересилання устатку­вання, Орендодавець має право увійти у володіння устатку­ванням і виконати його перевезення на свій розсуд коштом Орендаря, поклавши на нього також відповідальність за весь ризик, пов’язаний з перевезенням.

6.3. Орендодавець і його довірені особи повинні отримати повноваження входити на територію, де встановлено устатку­вання, для здійснення свого права на вивіз устаткування. Будь-які та усі необхідні видатки стосовно описаних тут дій несе Орендар на користь Орендодавця.

7. Обов’язки стосовно повернення устаткування

7.1. Якщо Орендар вніс які-небудь модифікації до устатку­вання, він зобов’язаний на вимогу Орендодавця і власним коштом відновити первинний стан устаткування.

7.2. У випадку, якщо Орендар не повертає устаткування після закінчення терміну оренди або після закриття угоди, з нього стягується пеня у розмірі 0,2 % від залишкової вартості устаткування за кожний день прострочки, до повного повер­нення устаткування Орендодавцеві.

7.3.Продовження використання устаткування Орендарем після закінчення терміну оренди, обумовленого у цій угоді, не повинно розглядатися як поновлення або продовження орен­ди.

8. Юридичні адреси сторін

Орендодавець: _________________________________________________________________

Орендар: ______________________________________________________________________

 

Орендодавець                                                                                         Орендар

Leave a reply