Зареєструватись

Логін

Пароль втрачено

Lost your password? Please enter your email address. You will receive a link and will create a new password via email.

Договір про відшкодування комунальних послуг

Договір про відшкодування комунальних послуг

                              ДОГОВІР
про відшкодування комунальних послуг

м.___________                                                                                                ___________ 20__ року

Державна адміністрація, в особі голови ___________________, що діє на підставі Положення та Закону України “________________”, що є неприбутковою організацією, надалі – Балансоутримувач, з однієї Сторони, та Товариство, надалі – Орендар, в особі директора ________________________________, що діє на підставі ___________________, та є платником податку на прибуток на загальних підставах, визначених Законом України “Про оподаткування прибутку підприємств”, тобто в розмірі, визначеному п.10.1 ст. 10 цього Закону, з другої сторони, уклали цей Договір про наведене нижче:

І. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРУ
1.1.Відповідно до Договору оренди №__________від ____________року, Орендар відшкодовує Балансоутримувачу витрати за спожиту електроенергію згідно показників лічильника та діючих тарифів.

ІІ . ПРАВА І ОБОВ’ЯЗКИ СТОРІН
2.1. Орендар має право:
– на своєчасне отримання послуг відповідної якості;
-своєчасне отримання інформації від Балансоутримувача про щомісячну суму відшкодування;
– на внесення пропозиції щодо змін до Договору, які впливають на розмір відшкодування.
2.2. Орендар зобов’язується своєчасно відшкодовувати Балансоутримувачу вартість спожитої електроенергії згідно виставлених Балансоутримувачем рахунків.
2.3. Балансоутримувач має право:
– вимагати від Орендаря дотримання вимог правил експлуатації приміщень, санітарно-гігієнічних і протипожежних правил.
2.4. Балансоутримувач зобов’язаний:
– утримувати внутрішньобудинкові мережі в належному технічному стані, здійснювати їх технічне обслуговування та ремонт, вживати своєчасних заходів щодо ліквідації аварійних ситуацій;
– розглядати претензії та скарги Орендаря;
– своєчасно за власний рахунок проводити роботи з усунення виявлених неполадок, пов’язаних з наданням послуг;
– вчасно надавати Орендарю рахунки для оплати спожитих комунальних послуг – щомісячно не пізніше 5 числа наступного місяця.

ІІІ. ПОРЯДОК ЗДІЙСНЕННЯ ОПЛАТИ КОМУНАЛЬНИХ ПОСЛУГ, ВИТРАТ НА УТРИМАННЯ ОРЕНДОВАНОГО ПРИМІЩЕННЯ

3.1. Орендар відшкодовує Балансоутримувачу витрати за спожиту електроенергію відповідно до діючих тарифів згідно показників лічильника. При встановленні лічильника було зафіксовано перший його показник, з якого починається розрахунок – __________кВт.
3.2. Відшкодування спожитої електроенергії здійснюється Орендарем не пізніше 20 числа місяця, наступного за місяцем користування на підставі виставлених рахунків.
3.3. Надання та оплата вищевказаних послуг щомісяця оформлюється відповідними двосторонніми актами.

IV. ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ СТОРІН

4.1. За невиконання або неналежне виконання зобов’язань, згідно з даним Договором, Сторони несуть відповідальність, передбачену чинним законодавством України.
4.2. Спори, що виникають у ході виконання Договору оренди, вирішуються за згодою Сторін. Якщо згоди не буде досягнуто, спір передається на розгляд господарського суду.

V . СТРОК ЧИННОСТІ, УМОВИ ЗМІНИ ТА РОЗІРВАННЯ ДОГОВОРУ
5.1. Цей Договір набирає чинності з моменту підписання сторонами Договору. Договір діє до закінчення дії Договору оренди № ___ від _____________року, якщо Сторони не домовляться про інше.
5.2. Зміна або розірвання Договору можуть мати місце за погодженням Сторін. Зміни та доповнення, що вносяться, розглядаються Сторонами протягом 20 днів. Одностороння відмова від виконання Договору та внесення змін в односторонньому порядку не допускається, крім випадків зміни тарифів.
5.3. Договір може бути розірваний в разі невиконання його умов або на вимогу однієї з Сторін за рішенням господарського суду у випадках, передбачених чинним законодавством.
5.4. Дія цього Договору припиняється внаслідок:
– закінчення строку, на який його було укладено;
– достроково за взаємною згодою сторін або за рішенням суду;
– в інших випадках, передбачених законодавством України.
5.6. Реорганізація Балансоутримувача чи Орендаря, або перехід права власності на орендоване Майно до третіх осіб, не визнається підставою для зміни або припинення чинності цього Договору. Він зберігає свою чинність для нового власника орендованого Майна (його правонаступників) за винятком випадку приватизації орендованого Майна Орендарем.
5.7. Цей Договір укладено в двох примірниках, кожен з яких має однакову юридичну силу – по одному для кожної Сторони.

РЕКВІЗИТИ ТА ПІДПИСИ СТОРІН:

Балансоутримувач                                         Орендар

1 коментар ( 1 коментар )

  1. .Відповідно до Договору оренди №____від ____________року, Орендар відшкодовує Балансоутримувачу витрати за спожиту електроенергію згідно показників лічильника та діючих тарифів.

Leave a reply