Зареєструватись

Логін

Пароль втрачено

Lost your password? Please enter your email address. You will receive a link and will create a new password via email.

договір позики грошей між фізичними особами

договір позики грошей між фізичними особами зразок

м. Львів, «12»січня 2015р.

Договір позики

Гр.______________________, проживаю в м._______________ по вул. ______________________, буд. ________, кв. ______ (надалі – ПОЗИКОДАВЕЦЬ), та гр. ______________________________, проживаю в м. __________________ по вул. _________________, буд. _______, кв. _________ (надалі – ПОЗИЧАЛЬНИК), попередньо ознайомлені з вимогами цивільного законодавства щодо недійсності правочинів, перебуваючи при здоровому розумі, ясній пам’яті та діючи добровільно, розуміючи значення своїх дій та правові наслідки укладеного договору,домовилися про наступне:
1. ПОЗИКОДАВЕЦЬ передав, а ПОЗИЧАЛЬНИК прийняв у власність _______ (_______________) гривень, що еквівалентно _________ доларів США за офіційним курсом Національного банку України станом на день укладення договору (1 долар США = ________ гривень). Факт одержання грошей підтверджується розпискою, власноручно написаною ПОЗИЧАЛЬНИКОМ в момент передачі йому суми позики.
2. Зазначену вище суму грошей ПОЗИЧАЛЬНИК зобов’язується повернути ПОЗИКОДАВЦЕВІ готівкою в строк до ___________ 20__ р. Після повернення позики в повній сумі ПОЗИКОДАВЕЦЬ повинен повернути ПОЗИЧАЛЬНИКУ розписку. У разі неможливості повернення розписки ПОЗИКОДАВЕЦЬ повинен вказати про це у розписці, яку він видає. Наявність розписки у ПОЗИЧАЛЬНИКА підтверджує виконання ним свого обов’язку.
3. Повернення позики має бути здійснено за адресою: м. _______________, вул. _____________,
4. ПОЗИЧАЛЬНИК вправі повернути, а ПОЗИКОДАВЕЦЬ зобов’язується прийняти позичену суму до настання строку, зазначеного в п. 2 цього договору.
5. В разі, коли ПОЗИЧАЛЬНИК не поверне позичені гроші у встановлений строк, ПОЗИКОДАВЕЦЬ вправі стягнути заборгованість в примусовому порядку.
6. Позика вважається повернутою в момент передання ПОЗИКОДАВЦЕВІ грошей готівкою або зарахування грошової суми, що позичалася, на його банківський рахунок. У разі відмови прийняти гроші ПОЗИЧАЛЬНИК має право внести суму в депозит.
7. Якщо ПОЗИЧАЛЬНИК своєчасно не повернув суму позики, він зобов’язаний сплатити на вимогу ПОЗИКОДАВЦЯ суму боргу з урахуванням встановленого індексу інфляції за весь час прострочення, а також ___ процентів річних від простроченої суми.
8. Зміст ст. ст. 1047, 1048 Цивільного кодексу України сторонам роз’яснено.
9. Сторони свідчать, що:
– вони не приховують обставин, які мають істотне значення для цього договору;
– внаслідок укладення цього договору не буде порушено прав та законних інтересів інших осіб, в тому числі неповнолітніх, малолітніх, непрацездатних дітей та інших осіб, яких сторони зобов’язані утримувати за законом чи договором;
– договір не укладається під впливом тяжкої для них обставини;
– вони не визнані недієздатними чи обмежено дієздатними;
– укладення договору відповідає їх інтересам;
– волевиявлення є вільним, усвідомленим і відповідає їх внутрішній волі;
– умови договору зрозумілі і відповідають реальній домовленості сторін;
– договір не приховує іншого правочину і спрямований на реальне настання наслідків, які обумовлені у ньому;
– чоловік (дружина) кожної із сторін згоден (згодна) з укладенням цього договору.
10. Сторони свідчать, що у тексті цього договору зафіксовано усі істотні умови, що стосуються позики. Будь-які попередні домовленості, які мали місце до укладення цього договору і не відображені у його тексті, після підписання договору не матимуть правового значення.
11. Цей договір вступає в силу і вважається укладеним з моменту передання грошей. На підтвердження факту передачі грошей ПОЗИЧАЛЬНИК видає ПОЗИКОДАВЦЕВІ розписку.
12. Витрати, пов’язані із нотаріальним посвідченням цього договору, сплачує ПОЗИЧАЛЬНИК.
13. Договір укладено в трьох примірниках, з яких один зберігається у справах приватного нотаріуса, а два передаються сторонам договору.

Підписи:

ПОЗИКОДАВЕЦЬ _______

ПОЗИЧАЛЬНИК _________

договір позики грошей між фізичними особами зразок

Leave a reply