Зареєструватись

Логін

Пароль втрачено

Lost your password? Please enter your email address. You will receive a link and will create a new password via email.

Договір переведення боргу

Договір переведення боргу

Договір переведення боргу

             ДОГОВІР
про переведення боргу

м.Київ                                                                                                   ____________2011 року

Фізична особа Петренко Петро Петрович, особа якого посвідчується паспортом серії _______________, виданим _____________________, який зареєстрований за адресою: _______________________, ідентифікаційний номер______________________; (надалі іменується “Первісний боржник”), з однієї сторони та _____________________________________________________, особа якого посвідчується паспортом серії _______________, виданим _________________________ ____________________________________________ року, який зареєстрований за адресою: _____________________________________________ ідентифікаційний номер ___________________; (надалі іменується “Новий боржник”) з другої сторони, та Приватне акціонерне товариство «Банк», (надалі іменується “Кредитор”), в особі директора ______________________, що діє на підставі Довіреності, посвідченої приватним нотаріусом __________________міського нотаріального округу_______ПІП , дата______ за реєстровим №, з третьої сторони, разом –«Сторони», на підставі ст. 520 Цивільного кодексу України, уклали цей Договір про переведення боргу про таке:

1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРУ
1.1. В порядку та на умовах, визначених цим Договором, Первісний боржник переводить частину грошового боргу за Кредитним договором №____________ від _________ року (надалі іменується “Основний договір”) та Договором поруки №________ від _________, укладеним між Первісним боржником та Кредитором, а Новий боржник приймає на себе зобов’язання за названими у цьому пункті договорами.
1.2. Кредитор не заперечує проти переводу боргу, визначеного у п. 1.1. цього Договору і, підписуючи з свого боку цей Договір, дає свою згоду на переведення зазначеного боргу в порядку та на умовах, визначених цим Договором..
1.3. Кредитор зменшує заборгованість Первісного боржника на суму, вказану в п. 1.1. цього Договору, після внесення даної суми Новим боржником на рахунок, передбачений в пункті 3.1.

2. ПОРЯДОК ВИКОНАННЯ ЗОБОВ’ЯЗАНЬ

2.1. Новий боржник зобов’язаний письмово повідомити Первісного боржника про таке виконання із зазначенням дати, суми і форми виконання та з додаванням завірених Новим боржником копій документів, що підтверджують проведене виконання.

3. ПРАВА ТА ОБОВ’ЯЗКИ СТОРІН

3.1. Новий боржник зобов’язується виконати грошове зобов’язання в сумі _______________ шляхом внесення на рахунок №_________________ в АБ «Ощадбанк», МФО __________, і.п.н____________ одноразово або щомісяця рівними частинами або в іншому порядку, погодженому між Новим боржником та Кредитором.
3.2. Первісний боржник та Новий боржник несуть перед Кредитором солідарну відповідальність за виконання умов Основного договору в сумі __________грн.

4. ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ СТОРІН І ВИРІШЕННЯ СПОРІВ

4.1.У випадку порушення своїх зобов’язань за цим Договором Сторони несуть відповідальність, визначену цим Договором та чинним в Україні законодавством. Порушенням зобов’язання є його невиконання або неналежне виконання, тобто виконання з порушенням умов, визначених змістом зобов’язання.
4.2. Сторони не несуть відповідальності за порушення своїх зобов’язань за цим Договором, якщо воно сталося не з їх вини. Сторона вважається невинуватою, якщо вона доведе, що вжила всіх залежних від неї заходів для належного виконання зобов’язання.
4.3. За несвоєчасне виконання грошових зобов’язань винна Сторона сплачує іншій Стороні пеню в розмірі 0,2 % від простроченої суми за кожен день прострочення.
4.4. Усі спори, що пов’язані із цим Договором, його укладанням або такі, що виникають в процесі виконання умов цього Договору, вирішуються шляхом переговорів між представниками Сторін. Якщо спір неможливо вирішити шляхом переговорів, він вирішується в судовому порядку за встановленою підвідомчістю та підсудністю такого спору у порядку, визначеному відповідним чинним в Україні законодавством.

5. СТРОК ДІЇ ДОГОВОРУ ТА ІНШІ УМОВИ

5.1. Цей Договір набуває чинності з моменту його підписання і діє до повного виконання Сторонами своїх зобов’язань за цим Договором.
5.2. Зміни в цей Договір можуть бути внесені за взаємною згодою Сторін, що оформляється додатковою угодою до цього Договору.
5.3. Зміни та доповнення, додаткові угоди та додатки до цього Договору є його невід’ємною частиною і мають юридичну силу у разі, якщо вони викладені у письмовій формі та підписані уповноваженими на те представниками Сторін.
5.4. Усі правовідносини, що виникають у зв’язку з виконанням умов цього Договору і не врегульовані ним, регламентуються нормами чинного в Україні законодавства.
5.5. Цей Договір складений українською мовою, на двох сторінках у трьох примірниках, кожний з яких має однакову юридичну силу.

6. МІСЦЕЗНАХОДЖЕННЯ ТА РЕКВІЗИТИ СТОРІН

Первісний боржник               Новий боржник                    Кредитор

1 коментар ( 1 коментар )

  1. В порядку та на умовах, визначених цим Договором, Первісний боржник переводить частину грошового боргу за Кредитним договором (надалі іменується “Основний договір”) та Договором поруки, укладеним між Первісним боржником та Кредитором, а Новий боржник приймає на себе зобов’язання за названими у цьому пункті договорами.

Leave a reply