Зареєструватись

Логін

Пароль втрачено

Lost your password? Please enter your email address. You will receive a link and will create a new password via email.

Договір оренди приміщень в ТЦ

Договір оренди приміщень в ТЦ

ПОПЕРЕДНІЙ ДОГОВІР

м. Львів, вул. ______                         “ __” _____ дві тисячі _______ року

_______________________________________________________________, надалі за текстом «Орендодавець», в особі ______________________________________________________, що діє на підставі ______________________,
та
___________________________________________________________________, надалі за текстом – «Орендар», в особі __________________________________________________, що діє на підставі _________________________,
надалі разом “Сторони”, а окремо – “Сторона”,
уклали цей договір, якому надають силу Попереднього Договору оренди нерухомого майна, надалі за текстом – «Попередній договір», про наступне:

1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРУ

1.1. За цим Попереднім договором Сторони зобов’язуються не пізніше дати відкриття торгово-розважального комплексу, що будується за адресою: м. Львів, вул. Шухевича, буд.1, далі по тексту – «ТОЦ», укласти Договір оренди нерухомого майна ( надалі – Основний договір) на умовах і в порядку, передбачених цим Попереднім договором та Додатком №1 до нього. З метою підготовки приміщення до здачі в оренду Орендодавець також зобов’язаний на умовах та в строки, передбачені Попереднім договором допустити Орендаря до проведення опоряджувальних робіт, визначених п.1.2. Попереднього договору, в частині будівлі ТОЦ на _______ поверсі, з попередньо визначеною площею ____________ кв. м. (____________метрів квадратних) згідно поверхової схеми Об’єкту Оренди, зазначеної у Додатку № 2 до цього попереднього Договору. Остаточна площа Об’єкту Оренди уточнюється в момент укладення Основного договору, та закріпити такий допуск (передачу частину будівлі ТОЦ) Актом прийому-передачі для проведення Опоряджувальних робіт (Акт №1).
(Далі за текстом вказана частина будівлі ТОЦ іменується Об’єктом).
1.2. «Опоряджувальними роботами» за Попереднім договором є роботи (в тому числі інсталяційні) на Об’єкті для його облаштування для потреб Орендаря та повного пристосування до подальшого використання, починаючи з частини загально будівельних робіт, завозу та установки обладнання, і закінчуючи завозом товару та підготовленням Об’єкта до обслуговування відвідувачів ТОЦ (інсталяція). Обов’язок проведення та оплата Опоряджувальних робіт лежить на Орендареві, згідно погодженого Сторонами проекту Опоряджувальних робіт.

2. ПРАВА ТА ОБОВ’ЯЗКИ СТОРІН

2.1. Орендодавець має право:
– вимагати від Орендаря використовувати Об’єкт виключно для проведення опоряджувальних робіт та на умовах передбачених Попереднім договором;
– безперешкодно відвідувати Об’єкт з метою здійснення контролю дотримання Орендарем умов даного Попереднього договору;
– на дострокове розірвання (припинення) Попереднього Договору в порядку, передбаченому статтею 7 цього Попереднього Договору;
– вимагати від Орендаря укладення Основного договору на умовах і в порядку, передбачених цим Попереднім договором та Додатком №1 до нього.
2.2. Орендодавець зобов’язаний:
– в строк, передбачений даним Договором передати Орендарю для виконання Опоряджувальних робіт Об’єкт, не ухилятись від підписання Акту №1;
– у випадку закінчення строку дії Попереднього договору, або його дострокового розірвання (припинення), прийняти від Орендаря Об’єкт у відповідності з умовами Попереднього договору;
– належним чином виконувати всі умови даного Попереднього договору;
– в 10-ти денний строк розглядати звернення Орендаря і надавати аргументовану відповідь з питань ремонту та переобладнання Об’єкту;
– дотримуватись умов конфіденційності даного Попереднього договору.
2.3. Орендар має право:
– використовувати Об’єкт виключно за для проведення опоряджувальних робіт та на умовах передбачених Попереднім договором;
– надсилати звернення Орендодавцю з питань ремонту та переобладнання Об’єкту, і не пізніше 10-ти денного строку отримувати аргументовану відповідь.
2.4. Орендар зобов’язаний:
– в строк, передбачений даним Попереднім договором прийняти від Орендодавця для виконання Опоряджувальних робіт Об’єкт, не ухилятись від підписання Акту №1;
– одержувати згоду Орендодавця на проведення будь-яких робіт з технічного переустаткування, перепланування або зміни дизайну Об’єкта, а також на проведення будь-яких інших Опоряджувальних робіт;
– погоджувати з Орендодавцем строки проведення вищевказаних робіт. У випадку одержання згоди Орендодавця на їх проведення, Орендар самостійно і за свій рахунок розробляє, погоджує і затверджує, у встановленому порядку, проект змін Об’єкта. Орендар також за свій рахунок виконує зазначені роботи згідно затвердженого проекту – у строк не пізніше дати відкриття ТОЦ (далі – Дата Початку), а у випадку перенесення Строку Опоряджувальних робіт, передбаченого даним Попереднім договором дата закінчення робіт визначається згідно п. 3.2. даного Попереднього договору. Орендар проводить Опоряджувальні роботи самостійно, або з залученням підрядників, заздалегідь схвалених Орендодавцем у письмовому вигляді. Такі підрядники повинні мати усі необхідні ліцензії, дозволи, узгодження тощо, передбачені чинним законодавством, копії яких Орендар повинен надати Орендодавцю до початку робіт;
– у разі необхідності технічного пере-, до- обладнання Об’єкту, погодити з Орендодавцем: специфікацію та технічні характеристики технологічного обладнання, схему розташування технологічного обладнання на Об’єкті оренди – протягом – 30 днів з моменту підписання Попереднього договору;
– видати Орендодавцю для погодження технічне завдання на пристосування Об’єкта до проведення Опоряджувальних робіт – протягом 30 днів з моменту підписання Попереднього договору;
– погодити з Орендодавцем дизайн Об’єкта і дизайн обладнання, яке Орендар планує розташувати на Об’єкті – протягом 30 днів з моменту підписання Попереднього договору;
– відшкодувати Орендодавцеві всі витрати, понесені Орендодавцем у зв’язку з розглядом і схваленням проекту Опоряджувальних робіт, а також спостереженням за виконанням таких робіт, включаючи, без обмеження, оплату консультантів і витрати на додаткову охорону й вивіз сміття у зв’язку з такими роботами, якщо такі мали місце.
– здійснити оплату усіх Опоряджувальних робіт на Об’єкті оренди за власний рахунок, не залежно від того, здійснюються вони самим Орендарем, Орендодавцем чи залученими підрядними організаціями;
– своєчасно та в повному обсязі сплатити Орендодавцю суму авансового платежу за Попереднім договором;
– при проведенні Опоряджувальних робіт на Об’єкті суворо дотримуватись існуючих правил протипожежної безпеки, вимог техніки безпеки, а також інших існуючих обов’язкових до виконання норм і правил (Орендар несе матеріальну відповідальність перед Орендодавцем за збитки, спричинені недотриманням вище перелічених норм і правил або не виконанням (не належним виконанням) умов Попереднього договору);
– дотримуватись умов конфіденційності даного Попереднього договору;
– при достроковому припиненні Попереднього договору повернути Орендодавцю Об’єкт у відповідності з умовами Попереднього договору;
– протягом 3-х банківських днів з моменту виставлення рахунків Орендодавцем компенсувати витрати на комунальні послуги, якими він користується під час проведення Опоряджувальних робіт (електроенергія, водопостачання, опалення й інші) з дати передачі Об’єкту за Актом №1, та які розподіляються між всіма орендарями ТОЦ пропорційно площі Об’єкту оренди до загальної площі ТОЦ, що надається в оренду;
– відшкодувати всі реальні збитки, причинені Орендодавцю внаслідок невиконання чи не належного виконання Орендарем умов Попереднього Договору, а також всі збитки, спричинені Об’єкту оренди з вини Орендаря. (Орендар також зобов’язаний відшкодувати всі реальні збитки, спричинені Об’єкту оренди третіми особами, з якими у Орендаря укладені договори, що стосуються виконання робіт, надання послуг та ін. на Об’єкті оренди при відсутності у виникненні збитків вини Орендодавця);
– негайно повідомляти Орендодавця про будь-які пошкодження, аварії або інші події, внаслідок яких нанесені (можуть бути нанесені) збитки Об’єкту, а також своєчасно вжити всіх можливих заходів щодо запобігання пошкодження (знищення) Об’єкту;
– У випадку, якщо Об’єкт оренди не буде введено, в експлуатацію протягом року з моменту укладення цього Попереднього договору до закінчення строку цього Попереднього договору, укласти новий попередній договір на умовах цього Попереднього договору на новий термін у 1рік;
– укласти Основний договір на умовах і в порядку, передбачених цим Попереднім договором та Додатком №1 до нього.
– належним чином виконувати всі умови даного Попереднього договору.

3. ВИКОНАННЯ ОПОРЯДЖУВАЛЬНИХ РОБІТ

3.1. Об’єкт передається Орендарю по Акту №1 після завершення в ньому Орендодавцем загально-будівельних робіт і погодження з Орендодавцем проекту Опоряджувальних робіт: специфікації технічних характеристик, схеми розміщення технологічного обладнання на Об’єкті, дизайну обладнання; але не раніше внесення Орендарем авансового платежу згідно п. 6.1. Попереднього договору.
Строк виконання Орендарем Опоряджувальних робіт – ___(______) календарних днів з дати передачі Об’єкту за Актом №1, але не пізніше Дати Початку, (якщо інше не буде встановлене додатковою угодою Сторін і не випливає із змісту даного Попереднього договору), при умові своєчасного внесення Орендарем авансового платежу згідно п. 6.1. Попереднього договору.
3.2. Орендар має право за власним письмовим запитом на перенесення строку Опоряджувальних робіт на ту кількість днів протягом яких Орендар не міг проводити Опоряджувальні роботи з вини Орендодавця, при умові, що почне їх виконання, як тільки це стане можливим. ( В строк Опоряджувальних робіт не зараховуються дні, протягом яких Орендар не міг проводити жодних з можливих Опоряджувальних робіт).
Опоряджувальні роботи після Дати Початку проводяться Орендарем виключно у випадках, передбачених у п. 3.1. даного пункту, в максимально стислі строки з дотриманням чистоти навколо периметру площі проведення Опоряджувальних робіт та виконання вимог Орендодавця.
3.3. Передача Об’єкта для Опоряджувальних робіт оформлюється Актом №1 складеним в двох примірниках і підписаним уповноваженими представниками Сторін в день передачі. Орендодавець повідомляє Орендаря про точну дату передачі Об’єкта для Опоряджувальних робіт письмовим повідомленням, відправленим за адресою Орендаря або відісланим по факсу, що вказані в Попередньому договорі, до початку такого строку. (Допускається підписання Акту №1 без такого письмового повідомлення Орендодавцем.).
3.4. Якщо Орендар не починає виконання Опоряджувальних робіт, або в ході їх виконання може бути поставлено під сумнів, що Опоряджувальні роботи будуть завершені до Дати Початку – Орендодавець вправі направити Орендарю вимогу про закінчення Опоряджувальних робіт до дати, вказаної в такій вимозі, з врахуванням положень п.п. 3.1., 3.2. Попереднього договору. Якщо виконання такого зобов’язання буде прострочено Орендарем, Орендодавець вправі розірвати (припинити) в односторонньому порядку Попередній договір – починаючи с дати закінчення строку Опоряджувальних робіт, вказаної у вимозі Орендодавця.
3.5. Після введення будівлі ТОЦ в експлуатацію та підписання Основного договору Об’єкт передається Орендарю на підставі Акту прийому-передачі в орендне користування, в якому може вказуватись опис технічного стану, кінцевий розмір площі, місце розташування Об’єкту на поверховому плані і технічних специфікаціях ТОЦ. (Орендодавець завчасно повідомляє Орендаря про Дату Початку, Дату початку орендного користування і передачу Об’єкту оренди по Акту № 2 письмовим повідомленням, відправленим за адресою Орендаря або відісланим по факсу, що вказані в даному Попередньому договорі.).

4. СТРОК ДІЇ ПОПЕРЕДНЬОГО ДОГОВОРУ

4.1. Даний Попередній договір вступає в силу з моменту його підписання та нотаріального посвідчення, реєстрації та діє до настання однієї з наступних подій, в залежності від того, яка з них сталася раніше:
– моменту укладення Основного договору – в порядку, передбаченому чинним законодавством України;
– укладання додаткової угоди про припинення цього Попереднього договору;
– укладення іншого попереднього договору стосовного оренди Об’єкту оренди, з обов’язковим застереженням про припинення цього Попереднього договору;
– розірвання (припинення) Попереднього договору Орендодавцем в односторонньому порядку.
4.2. У випадку, якщо Об’єкт оренди не буде введено, в експлуатацію протягом року з моменту укладення цього Попереднього договору, Сторони до закінчення строку цього Попереднього договору зобов’язані укласти новий попередній договір на умовах цього Попереднього договору на новий термін – 1 рік, з метою дотримання положень ст. 182 Господарського кодексу України щодо укладання основного договору не пізніше одного року з моменту укладання попереднього договору. Новий попередній договір укладається Сторонами не пізніше дати закінчення цього Попереднього договору у разі направлення Орендодавцем Орендарю листа з пропозицією укласти такий договір.

5. ПОРЯДОК УКЛАДЕННЯ ОСНОВНОГО ДОГОВОРУ

5.1. Не пізніше 14 календарних днів до дати відкриття ТОЦ, Орендодавець передає Орендарю текст Основного договору підписаний з боку Орендодавця. Орендар зобов’язаний підписати Основний договір протягом 3 робочих днів з дати його отримання та надати Орендодавцю його примірник.

6. ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ВИКОНАННЯ ТА ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ СТОРІН

6.1. З метою забезпечення виконання даного Попереднього договору Орендар протягом 3 (трьох) банківських днів з моменту підписання цього Попереднього договору перераховує на розрахунковий рахунок Орендодавця авансовий платіж в сумі ___ (___) гривень, в тому числі ПДВ 20% – ___ (___) гривень __ коп., які після укладення Основного договору зараховуються як орендна плата за перший та останній місяці оренди згідно Основного договору.
6.2. В разі не укладання Основного договору та у випадку передбаченому п. 4.2. цього Попереднього Договору, нового Попереднього договору з вини Орендаря, сума авансового платежу залишається у Орендодавця.
6.3. В разі не укладання Основного договору з вини Орендодавця, він зобов’язаний повернути Орендарю авансовий платіж згідно письмової вимоги Орендаря без нарахування будь-яких процентів, штрафів, пені, інших штрафних санкці за утримання та користування грошовими коштами, або Орендар має право вимагати від Орендодавця укладання Основного договору.
6.4. У випадку укладання нового попереднього договору згідно п.4.2. сума авансового платежу Орендарю не повертається та залишається у Орендодавця як авансовий платіж за таким новим попереднім договором. При цьому сплачена сума не підлягає індексації та забезпечує покриття орендної плати у такому ж самому розмірі, як і на момент здійснення її перерахування на рахунок Орендодавця.
6.6. Орендар є відповідальним та зобов’язаний відшкодувати всі реальні збитки, причинені Орендодавцю внаслідок невиконання чи не належного виконання Орендарем умов Попереднього Договору, а також всі збитки, спричинені Об’єкту оренди з вини Орендаря. (Орендар також зобов’язаний відшкодувати всі реальні збитки, спричинені Об’єкту оренди третіми особами, з якими у Орендаря укладені договори, що стосуються виконання робіт, надання послуг та ін. на Об’єкті оренди при відсутності у виникненні збитків вини Орендодавця).
6.7. Окрім відповідальності за п. 6.6. даного Попереднього Договору – Орендар у випадку порушення ним порядку проведення Опоряджувальних робіт, передбачених даним Попереднім договором (проведення їх без погодження, не у повній відповідності до погодженої документації, порушення строків погодження та проведення робіт) зобов’язаний сплатити Орендодавцю штраф –50% від суми авансового платежу – за кожний випадок порушення.

7. ПРИПИНЕННЯ ПОПЕРЕДНЬОГО ДОГОВОРУ

7.1. Попередній договір може бути розірваний (припинений) Орендодавцем в односторонньому порядку, (якщо інше не буде передбачене Додатковою угодою Сторін), у випадку настання однієї з обставин, передбачених п.п. 7.1.1., 7.1.2. – в день, коли така обставина настала:
7.1.1. Простроченням сплати більше ніж на 10 банківських днів з вини Орендаря суми авансового платежу в повному обсязі, передбаченому п. 6.1. Попереднього договору,
7.1.2. Прострочення з вини Орендаря виконання Опоряджувальних робіт в строк, вказаний у вимозі Орендодавця, направленої згідно п. 3.4. Попереднього договору.
7.2. У випадках, передбачених п. 7.1.2. Попереднього договору Орендар зобов’язаний передати Орендодавцю Об’єкт в день припинення дії Попереднього договору. Передача Об’єкту оформлюється Актом прийому-передачі Об’єкту (Акт № 2), який складається в двох примірниках та підписується Сторонами (їх уповноваженими представниками). Орендар зобов’язаний повернути Орендодавцю Об’єкт в стані не гіршому за той, в якому Об’єкт був переданий Орендарю по Акту №1, а також протягом 10-ти днів з дня припинення Попереднього договору за свій рахунок демонтувати всі зроблені ним поліпшення Об’єкту, які можливо відокремити без нанесення шкоди Об’єту. Орендар також ні при яких умовах не буде співвласником Об’єкта оренди.
7.3. У випадку не передачі Орендарем Орендодавцю Об’єкту у вказану п.7.2. дату, Орендодавець вправі звільнити Об’єкт від майна Орендаря, що знаходиться в ньому, та передати Об’єкт в користування третім особам. Майно Орендаря зберігається Орендодавцем протягом 15-ти (п’ятнадцяти) днів з дня розірвання (припинення) Попереднього договору. По закінченні вказаного п’ятнадцятиденного строку, за умови, якщо Орендар не заявить в письмовій формі вимог про повернення майна, Орендодавець зобов’язаний від свого імені реалізувати вказане майно за ціною на не нижче 50% ринкової вартості, визначеної згідно Закону України “Про оцінку майна, майнових прав та професіональної оціночної діяльності в Україні”. Кошти, отримані від реалізації майна Орендаря, зменшені на:
– суму винагороди за оцінку вищевказаного майна;
– суму винагороди за реалізацію вищевказаного майна в розмірі 5% коштів, отриманих від реалізації майна Орендаря;
– суму грошових зобов’язань, в яких Орендодавець є кредитором, а Орендар боржником;
перераховуються Орендарю, за письмовим запитом Орендаря.
7.4. У випадку розірвання (припинення) цього Попереднього договору з підстав передбачених п. 7.1.2. сума авансового платежу Орендарю не повертається.
7.5. У всіх інших випадках одностороннє розірвання (припинення) Попереднього договору не допускається.
7.6. Всі поліпшення, що не можуть бути відокремленими без шкоди для Об’єкта, в тому числі поліпшення, зроблені Орендарем після погодження з Орендодавцем, є власністю Орендодавця після припинення Договору оренди та не компенсуються Орендарю.

8. ІНШІ УМОВИ

8.1. Після підписання цього Попереднього договору всі попередні переговори за ним, листування, попередні угоди та протоколи про наміри з питань, що так чи інакше стосуються цього Договору, втрачають юридичну силу.
8.2. Зміни в цей Попередній договір можуть бути внесені за взаємною згодою Сторін, що оформляється додатковою угодою до цього Попереднього договору.
8.3. Зміни та доповнення, додаткові угоди та додатки до цього Попереднього договору є його невід’ємною частиною і мають юридичну силу у разі, якщо вони викладені у письмовій формі та підписані уповноваженими на те представниками Сторін та посвідчені нотаріально.
8.4. Усі правовідносини, що виникають у зв’язку з виконанням умов цього Попереднього договору і не врегульовані ним, регламентуються нормами чинного в Україні законодавства.
8.5. Цей Попередній договір укладено українською мовою в трьох примірниках, по одному для кожної із Сторін, та один для нотаріуса, кожний з яких має однакову юридичну силу.
8.6. Орендар є платником податку на прибуток підприємств на загальних підставах відповідно до Закону України «Про оподаткування прибутку підприємств».
8.7. Орендодавець є платником податку на прибуток на загальних підставах відповідно до Закону України «Про оподаткування прибутку підприємств».
8.8. Витрати, пов’язані з оформленням та нотаріальним посвідченням цього Попереднього Договору та Основного Договору, укладеного на підставі Попереднього договору, та внесенням змін до вказаних договорів несе Орендар.

Підписи і реквізити Сторін.

6 коментарів ( 6 коментарів )

 1. 1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРУ
  1.1. За цим Попереднім договором Сторони зобов’язуються не пізніше дати відкриття торгово-розважального комплексу, що будується за адресою:_____ укласти Договір оренди нерухомого майна.

  4. СТРОК ДІЇ ПОПЕРЕДНЬОГО ДОГОВОРУ
  4.1. Даний Попередній договір вступає в силу з моменту його підписання та нотаріального посвідчення, реєстрації та діє до настання однієї з наступних подій, в залежності від того, яка з них сталася раніше:
  – моменту укладення Основного договору – в порядку, передбаченому чинним законодавством України;
  – укладання додаткової угоди про припинення цього Попереднього договору;
  – укладення іншого попереднього договору стосовного оренди Об’єкту оренди, з обов’язковим застереженням про припинення цього Попереднього договору;
  – розірвання (припинення) Попереднього договору Орендодавцем в односторонньому порядку.

  5. ПОРЯДОК УКЛАДЕННЯ ОСНОВНОГО ДОГОВОРУ
  5.1. Не пізніше 14 календарних днів до дати відкриття ТОЦ, Орендодавець передає Орендарю текст Основного договору підписаний з боку Орендодавця. Орендар зобов’язаний підписати Основний договір протягом 3 робочих днів з дати його отримання та надати Орендодавцю його примірник.

 2. очень полезный образец на самом деле!
  спасибо такому хорошему сайту!!!

 3. І не тільки сайту, а й користувачам, які розміщають такі корисні зразки документів !

 4. Дякую!Приємно, що вам пригодилося!

Leave a reply