Зареєструватись

Логін

Пароль втрачено

Lost your password? Please enter your email address. You will receive a link and will create a new password via email.

Договір безповоротної фінансової допомоги

ДОГОВІР
БЕЗПОВОРОТНОЇ ФІНАНСОВОЇ ДОПОМОГИ

м. Львів                                                             “__”________ 20__р.

_________________________________ (надалі іменується Сторона-1) в особі __________________________________________________ що діє на підставі Статуту та чинного законодавства України з однієї сторони, та ___________________________________ (надалі іменується Сторона-2) в особі _____________________________________, що діє на підставі Статуту та чинного законодавства України з іншої сторони, (в подальшому разом іменуються “Сторони”, уклали цей Договір безповоротної фінансової допомоги (надалі іменується “Договір”) про таке.

1. ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ

1.1. В порядку та на умовах, визначених цим Договором, Сторона-1 передає у власність Стороні-2 грошові кошти у розмірі, визначеному у п. 2.1 цього Договору

2. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРУ

2.1. Сторона-1 зобов’язується передати на безповоротній основі у власність Стороні-2 грошові кошти в розмірі _____________________________________
2.2. Сторона-2 зобов’язується прийняти безповоротну фінансову допомогу у розмірі передбаченим п. 2.1. цього Договору.

3. ПОРЯДОК НАДАННЯ БЕЗПОВОРОТНОЇ ФІНАНСОВОЇ ДОПОМОГИ

3.1. Сторона-1 перераховує грошові кошти в розмірі визначеному п. 2.1. цього Договору на розрахунковий рахунок Сторони-2 на протязі 5 банківських днів після підписання Сторонами цього Договору.
3.2. Безповоротна фінансово допомога передається в безготівковій формі платіжним дорученням шляхом перерахування відповідних грошових коштів на розрахунковий рахунок Сторони.
3.3. Безповоротна фінансова допомога вважається переданою Стороні-2 в момент зарахування грошових коштів на розрахунковий рахунок Сторони-2.

4. ДІЯ ДОГОВОРУ

4.1. Цей Договір вважається укладеним і набирає чинності з моменту зарахування безповоротної фінансової допомоги на розрахунковий рахунок Сторони-2.
4.2. Строк цього Договору починає свій перебіг у момент, визначений у п. 4.1 цього Договору та закінчується в момент зарахування грошової суми, визначеною в п. 2.1. цього Договору, на розрахунковий рахунок Сторонни-2.
4.3. Якщо інше прямо не передбачено цим Договором або чинним в Україні законодавством, зміни у цей Договір можуть бути внесені тільки за домовленістю Сторін, яка оформлюється додатковою угодою до цього Договору.
4.4. Зміни у цей Договір набирають чинності з моменту належного оформлення Сторонами відповідної додаткової угоди до цього Договору, якщо інше не встановлено у самій додатковій угоді, цьому Договорі або у чинному в Україні законодавстві.

5. ПРИКІНЦЕВІ ПОЛОЖЕННЯ

5.1. Цей Договір підписується Сторонами та скріплюється їх печатками.
5.2. Усі правовідносини, що виникають з цього Договору або пов’язані із ним, у тому числі пов’язані із дійсністю, укладенням, виконанням, зміною та припиненням цього Договору, тлумаченням його умов, визначенням наслідків недійсності або порушення Договору, регламентуються цим Договором та відповідними нормами чинного в Україні законодавства, а також застосовними до таких правовідносин звичаями ділового обороту на підставі принципів добросовісності, розумності та справедливості.
5.3. Сторони несуть повну відповідальність за правильність вказаних ними у цьому Договорі реквізитів та зобов’язуються своєчасно у письмовій формі повідомляти іншу Сторону про їх зміну, а у разі неповідомлення несуть ризик настання пов’язаних із цим несприятливих наслідків.
5.4. Додаткові угоди та додатки до цього Договору є його невід’ємними частинами і мають юридичну силу у разі, якщо вони викладені у письмовій формі, підписані Сторонами та скріплені їх печатками.
5.5. Всі виправлення за текстом цього Договору мають силу та можуть братися до уваги виключно за умови, що вони у кожному окремому випадку датовані, засвідчені підписами Сторін та скріплені їх печатками.
5.6. Цей Договір складений при повному розумінні Сторонами його умов та термінології українською мовою у 2 (двох) автентичних примірниках, які мають однакову юридичну силу, – по одному для кожної із Сторін.

МІСЦЕЗНАХОДЖЕННЯ ТА РЕКВІЗИТИ СТОРІН

Leave a reply