Зареєструватись

Логін

Пароль втрачено

Lost your password? Please enter your email address. You will receive a link and will create a new password via email.

Категорії : Усний іспит

відповіді з усної частини адвокатського іспиту

Стаття 11 Європейської конвенції гарантує свободу зібрань та об’єднання. Згідно з ч. 1 кожен має право на свободу мирних зібрань та на свободу об’єднан­ня з іншими, включаючи право створювати профспілки і вступати до них для захисту своїх інтересів. ...

Читати далі

Стаття 10 Європейської конвенції гарантує свободу вираження поглядів. Кожен має право на свободу вираження поглядів. Це право включає свободу до­тримуватися своїх поглядів, одержувати і передавати інформацію та ідеї без втру­чання органів державної влади і незалежно від кордонів. Ця ...

Читати далі

Право на свободу думки і слова, світогляду і віросповідання забезпечується: —можливістю вільно збирати, зберігати, використовувати і поширювати інформацію усно, письмово або в інший спосіб (п. 2 ст. 34 Конституції України): —правом на свободу віросповідання, безперешкодно відправляти релігійні культи ...

Читати далі

Відповідно до ст. 8 Європейської конвенції, кожен має право на повагу до його приватного і сімейного життя, до житла і до таємниці кореспонденції. Частиною 2 передбачено, що органи державної влади не можуть втручатися у здійснення цього права інакше ...

Читати далі

Стаття 7 Європейської конвенції закріплює принцип «Ніякого покарання без закону». Так, згідно з ч. 1 цієї статті нікого не може бути визнано винним у вчи­ненні кримінального правопорушення на підставі будь-якої дії або бездіяльності, яка на час її вчинення ...

Читати далі

Європейська конвенція про захист прав людини і основоположних свобод у ст. 6 гарантує право на справедливий судовий розгляд. Згідно з її положеннями кожен при вирішенні питання щодо його цивільних прав та обов’язків або при встановленні обґрунтованості будь-якого кримінального ...

Читати далі

Стаття 5 Європейської конвенції гарантує право кожного на свободу та особи­сту недоторканність. Нікого не може бути позбавлено свободи інакше ніж від­повідно до процедури, встановленої законом, і в таких випадках, як: a)     законне ув’язнення особи після її засудження компетентним ...

Читати далі

Стаття 4 Європейської конвенції з захисту прав людини і основоположних свобод встановлює заборону рабства та примусової праці. Згідно з ч. 1 ст. 4 ніхто не може триматися в рабстві або в підневільному стані. Частина 2 передбачає, що ніхто ...

Читати далі

Відповідно до ст. З Конвенції про захист прав людини і основоположних сво­бод, нікого не може бути піддано катуванню або нелюдському чи такому, що при­нижує гідність, поводженню або покаранню. Стаття 3 Конвенції про захист прав людини і основоположних ...

Читати далі

Стаття 2 Конвенції про захист прав людини і основоположних свобод, що має назву «Право на життя», передбачає: 1. Право кожного на життя охороняється законом. Нікого не може бути умис­но позбавлено життя інакше ніж на виконання вироку суду, винесеного ...

Читати далі