Зареєструватись

Логін

Пароль втрачено

Lost your password? Please enter your email address. You will receive a link and will create a new password via email.

3.13. Доповнення до касаційної скарги.

Доповнення до касаційної скарги

До Вищого спеціалізованого суду України з розгляду цивільних і кримінальних справ
01024, м. Київ, вул. Пилипа Орлика, 4-а

суб’єкта звернення зі скаргою (Касатор):
Адвокат Іваненко В. А.
(свiдоцтво про право
на зайняття адвокатською дiяльнiстю
№ 0000 вiд 25.04.2001 р.),

(поштовий iндекс, адреса, телефон)
по справi № 1-42/10
за обвинуваченням
за ч. 2 ст. 367 КК України
Петренко Галини Iванiвни,
(поштовий iндекс, адреса, телефон)

ДОПОВНЕННЯ ДО КАСАЦІЙНОЇ СКАРГИ

25 вересня 2004 р. Печерським районним судом м. Києва гр. Петренко Г. I. була засуджена за ч. 2 ст. 367 КК України до 5 рокiв позбавлення волi з позбавленням права обіймати посади, пов’язанi з органiзацiйно-розпорядницькою та адмiнiстративно-господарською дiяльнiстю строком на 3 роки зi сплатою штрафу у розмiрi 1700 грн. 00 коп. На пiдставi п. «г» ст 1 Закону України «Про амнiстiю» вiд 11.07.2003 р. Петренко Г. I. була звiльнена вiд призначеного покарання. Апеляцiйний суд м. Києва ухвалою вiд 12 грудня 2004 р. залишив вирок без змiн.
25 грудня 2004 р. мною була подана касацiйна скарга на зазначенi судовi рiшення на захист порушених законних iнтересiв гр. Петренко Г. I.
На пiдтвердження доводiв, наведених у касацiйнiй скарзi, хочу додати наступне:
Висновки, що мiстяться у судових рiшеннях, ґрунтуються на таких доказах, як довiдка №042/В/26 вiд 21.10.2002 р. (а.с. 34), складена ДПI у Печерському районi м. Києва щодо перевiрки дотримання податкового законодавства ТОВ «Айстра» при здiйсненнi фiнансово-господарських операцiй з АТЗТ «Голiаф», та висновком дода-ткової судово-бухгалтерської експертизи № 4239 вiд 15.11.2003 р.
Додаткова експертиза, маючи в своєму розпорядженнi не дослiдженi лише 2 томи кримiнальної справи (в той час, коли первинна експертиза мала всi 3 томи) надала висновок № 4239, який мiстить не бухгалтерськi висновки, а правову оцiнку дiй моєї пiдзахисної (а.с. 219-222). Експерт пiд час проведення додаткової експертизи вийшов за межi своїх повноважень, висновок експерта не вiдповiдає фактичним да-ним, не має узгодженостi мiж дослiдницькою частиною та пiдсумковим висновком (експерт дослiджував первинну документацiю пiдприємства, а висновок робив не за дослiдженим, а переписав висновки зазначеної довiдки, що суперечить п.п. 110, 111 Наказу МЮ України № 53/5 вiд 08.10.1998 р. «Про затвердження Iнструкцiї про призначення та проведення судових експертиз та Науково-методичних рекомендацiй з питань пiдготовки та призначення судових експертиз» та Постановi Пленуму ВСУ №8 вiд 30.05.1997 р. «Про судову експертизу в кримiнальних та цивiльних спра-вах»).
Додаткова судово-бухгалтерська експертиза була призначена постановою слiдчого вiд 03.09.2003 р. (а.с. 215). Ця постанова в порушення вимог КПК України не мiстила в собi обґрунтування необхiдностi призначення експертизи, конкретизацiї, чому саме первинна експертиза визнана неповною або неточною. Постанова мiстить в своїй установчiй частинi посилання на акт вiд 13.02.2002 р., але вiдповiдно до цього акта фiнансово-господарськi вiдносини з АТЗТ «Голiаф» не були об’єктом перевiрки. Питання ж, якi були поставленi на вирiшення експертизи, стосуються зазначеної довiдки.
Але, по-перше, зазначена довiдка була складена з порушенням вимог чинного за-конодавства, а саме: Закону України «Про державну податкову службу в Українi», Типової iнструкцiї з дiловодства в органах державної податкової служби в Українi, Листа ГДП I України № 04-115/10-5534 вiд 17.11.1995 р. «Щодо оформлення матерiалiв документальних перевiрок платникiв податкiв», вiдповiдно до яких «… перевiрка пiдприємства службовими особами державних податкових iнспекцiй оформляється актом…». Тобто довiдка вiд 21.10.2002 р. не вiдповiдає вимогам дiючого законодав-ства та не може бути використана як доказ вини Петренко Г. I.
По-друге, перевiрка дотримання вимог податкового законодавства, як свiдчить довiдка вiд 21.10.2002 р., була проведена в перiод з 20 по 21 жовтня 2002 р. I голов-не в цьому не те, що провадилась вона протягом одного дня, як це i зазначено у вироку. Найважливiшим є те, що провадилась ця перевiрка в той час, коли всi 3 томи кримiнальної справи разом iз первинною бухгалтерською та податковою документацiєю перебували на експертизi в КНДIСЕ МЮ України з 15.10.2002 р. Це ще одна пiдстава, за якої зазначена довiдка є сфальсифiкованою та недопустимою як доказ по справi.
Виходячи з вищевикладеного, висновки додаткової судово-бухгалтерської екс-пертизи були зробленi на пiдставi незаконного документа — довiдки вiд 21.10.2002 р., тобто i сам висновок є недопустимим доказом по справi та не може бути використаний на пiдтвердження винуватостi моєї пiдзахисної.
Вважаємо, що цi докази отриманi iз порушеннями чинного законодавства Украї-ни, тож є такими, що отриманi незаконним шляхом та є недопустимими для пiдтвердження фактiв, що мають юридичне значення.
Застосування зазначених доказiв порушує вимоги ст. 62 Конституцiї України в частинi того, що обвинувачення не може ґрунтуватися на доказах, одержаних незаконним шляхом. Крiм того, використання судом вказаних вище доказiв суперечить ст. 5 КПК України, яка зазначає, що нiхто не може бути притягнутий як обвинувачений iнакше, нiж на пiдставах та в порядку, встановлених законом.
Водночас у вироку зовсiм не дана оцiнка висновкам, зробленим при проведеннi первинної судово-бухгалтерської експертизи (а.с. 170-174), якими дiї Петренко Г. I. як директора ТОВ «Айстра» щодо фiнансово-господарських операцiй iз фiрмою АТЗТ «Голiаф» визнанi абсолютно обґрунтованими та законними.
Враховуючи вищевикладене та керуючись ст. 62 Конституцiї України, ст. 5, п. 1 ч. 1 ст. 6, ст.ст. 383, 384, 387, 390, 396, 398 КПК України, –

ПРОШУ:

Винести рiшення, яким вирок Печерського районного суду м. Києва вiд 25 вересня 2004 р. та ухвалу Апеляцiйного суду м. Києва вiд 12 грудня 2004 року вiдносно Петренко Г. I. скасувати, а справу закрити за вiдсутнiстю подiї злочину.
(дата) (пiдпис)

Leave a reply