Зареєструватись

Логін

Пароль втрачено

Lost your password? Please enter your email address. You will receive a link and will create a new password via email.

Договір про повну матеріальну відповідальність

ДОГОВІР ПРО ПОВНУ МАТЕРІАЛЬНУ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ

м.Львів                          “___” ___________ 2011 р

_____________________________________________, в особі Директора Марж О.І. , надалі “Роботодавець”, з однієї сторони,

та

______________________________________________________________________,
(вказати посаду, прізвище, ім’я та по батькові)

надалі “Працівник”, що проживає за адресою: 81228, Львівська область, Перемишлянський район, с.Великі Глібовичі, вул. , паспорт: серія ____ N ___________, виданий ________________________________ “___” ____________ ____ року, з іншої сторони,

уклали цей Договір про повну матеріальну відповідальність (надалі іменується “Договір”) про наступне:

1.Працівник, що займає посаду ______________ та виконує роботу безпосередньо пов’язану з збереженням, обробкою, продажем (відпуском), а також застосуванням у процесі виробництва переданих йому матеріальних цінностей, приймає на себе повну матеріальну відповідальність за незабезпечення збереження ввірених йому підприємством матеріальних цінностей, і у зв’язку з викладеним зобов’язується:
– забезпечити збереженість матеріальних цінностей, переданих йому під розписку Роботодавцем;
– дбайливо ставитися до переданих йому на збереження або з іншою метою матеріальних цінностей підприємства та вживати заходів щодо запобігання їх знищенню, псуванню, розкраданню, нестачі;
– своєчасно повідомляти керівництво підприємства про всі обставини, що загрожують забезпеченню збереження ввірених йому матеріальних цінностей;
– вести облік, складати та надавати у встановленому порядку звіти про рух та залишки переданих йому під розписку Роботодавцем матеріальних цінностей;
– брати участь в інвентаризації ввірених йому матеріальних цінностей.

2. Роботодавець зобов’язується:

– створювати працівникові умови, необхідні для нормальної праці та забезпечення повного збереження ввірених йому матеріальних цінностей;
– знайомити працівника з чинним законодавством щодо матеріальної відповідальності працівників за збитки, нанесені підприємству, установі, організації, а також із чинними інструкціями, нормативами та правилами збереження, приймання, обробки, продажу (збуту), перевезення або застосування у процесі виробництва переданих йому матеріальних цінностей;
– проводити в установленому порядку інвентаризацію матеріальних цінностей.

3. У випадку виявлення недостачі переданих Працівнику під звіт товарно-матеріальних цінностей або коштів більше встановлених допустимих норм, знищення, пошкодження, зниження якості або псування з його вини товарно-матеріальних цінностей, він зобов’язується відшкодувати недостачу коштів та заподіяну шкоду відповідним товарно-матеріальним цінностям. У разі незабезпечення з вини Працівника збереженості переданих йому під розписку Роботодавцем матеріальних цінностей визначення розміру заподіяної шкоди та її відшкодування здійснюються відповідно до чинного законодавства України.

4. Розмір заподіяної підприємству шкоди визначається за фактичними втратами, на підставі даних бухобліку, виходячи з балансової вартості (собівартості) матеріальних цінностей за вирахуванням зносу згідно з установленими законодавством нормами.

5. У разі розкрадання, недостачі, умисного знищення або умисного зіпсування матеріальних цінностей, розмір шкоди визначається за цінами, що діють у даній місцевості на день відшкодування шкоди.

6. Надлишок коштів або товарно-матеріальних цінностей, виявлений під час перевірки наявності та стану підзвітних товарно-матеріальних цінностей, що знаходяться під звітом Працівника, зараховується в дохід Роботодавця.

7. Списання з-під звіту Працівника вартості псування, пошкодження та інших втрат товарів/матеріалів, що мали місце у Роботодавця, можливе лише за умови, що ці втрати сталися не з вини Працівника і тільки якщо вони оформлені актом в установленому порядку і в установлений термін.

8. Відшкодування шкоди провадиться у судовому порядку на підставі ч. 3 ст. 136 Кодексу законів про працю України.

9. Цей Договір набирає чинності з моменту його підписання і діє до припинення трудових відносин Працівника із Роботодавцем.

10. Зміни в цей Договір можуть бути внесені за взаємною згодою Сторін, що оформляється додатковою угодою до цього Договору.

11. Додаткові угоди та додатки до цього Договору є його невід’ємними частинами і мають юридичну силу у разі, якщо вони викладені у письмовій формі та підписані Сторонами.

12. Усі правовідносини, що виникають у зв’язку з виконанням умов цього Договору і не врегульовані ним, регламентуються нормами чинного трудового законодавства України.

13. Цей Договір складений українською мовою, на ___ сторінках у ___ примірниках, кожний з яких має однакову юридичну силу.

РЕКВІЗИТИ СТОРІН

Роботодавець
Працівник

 

Додаток
до Договору про повну матеріальну відповідальність

ПІДПИСКА МАТЕРІАЛЬНО ВІДПОВІДАЛЬНОЇ ОСОБИ

Я, _____________________________________________________________,
(прізвище, ім’я, по батькові)

працюючи ____________________________________________, даю цю підписку про те, що я ознайомлений з правилами роботи і зобов’язуюсь у повному обсязі виконувати всі встановлені правила щодо прийому, збереження та видачі товарно-матеріальних цінностей та коштів, а також дотримуватись порядку та термінів подання звітності.

“___” ____________________ 20_ р.

Підпис ________________________/___________________/

Leave a reply