Реєстрація

Login

Пароль втрачено

Lost your password? Please enter your email address. You will receive a link and will create a new password via email.

Login

Реєстрація

Якщо Ви бажаєте співпрацювати з нами – реєструйтесь, заповнюйте свій профіль та надавайте консультації. За кожну відповідь Вам нараховуватимуться бали.

Договір про надання правової допомоги

Договір № 10/ф
про надання правової допомоги
м. Львів “10” березня 2009 р.

Замовник: Приватне підприємство „ХХХ ”, в особі директора, яка діє на підставі Статуту, з однієї сторони, та
Виконавець: Приватне пдприємство «YYY», в особі директора________, яка діє на підставі Статуту з другої сторони (у подальшому іменуються «сторонами», а кожна окремо «стороною»),
діючи згідно з власним волевиявленням, добровільно, усвідомлюючи значення своїх дій, розуміючи суть і зміст договору, уклали цей Договір про наступне:

1. Предмет договору

1.1. Виконавець зобов’язується надати Замовникові, відповідно до умов цього Договору юридичні послуги, а Замовник із своєї сторони, зобов’язується прийняти зазначені послуги.

2. Відомості про послуги.

2.1. Згідно з цим Договором Виконавець надає Замовнику такі види послуг:
2.1.1. Представляти інтереси Замовника, в органах державної влади, місцевого самоврядування, судових органах України будь-якої ланки, з усіма необхідними для того повноваженнями, які надані позивачу, відповідачу, чи третій особі, у тому числі ознайомлюватися з матеріалами справи; заявляти клопотання та відводи; давати усні та письмові пояснення в судових установах, які займаються розглядом цієї справи; змінювати предмет і підстави позову, збільшувати чи зменшувати розмір позовних вимог, визнати позов повністю чи частково, подавати заперечення на позов чи заявляти зустрічний позов, укладати мирові угоди; оскаржувати судові рішення в апеляційній та касаційній інстанції, отримувати рішення суду, виконавчий лист та подавати його на виконання (стягнення); одержувати присуджене майно або гроші.
2.2. Якщо Замовник бажає одержати додаткові юридичні послуги, які не входять до предмету цього Договору, надання Виконавцем таких послуг здійснюється за додатковим погодженням між сторонами і за додаткову плату.
2.3. У випадку представництва Виконавцем інтересів Замовника, за необхідності та на вимогу Виконавця Замовник зобов’язаний видати довіреність на вчинення юридичних дій.

2. Ціна договору.

3.1. Правова допомога згідно даного договору надається безкоштовно.

4. Права і обов’язки Замовника.

4.1. Замовник зобов’язаний:
4.1.1. Оплатити вартість юридичних послуг у порядку і строки визначені п. 3 цього Договору.
4.1.2. Повністю проінформувати Виконавця щодо послуги, яку Замовник бажає отримати.
4.1.3. Зберігати конфіденційну інформацію одержану від Виконавця, крім випадків, які визначаються законодавством України.
4.2. Замовник має право:
4.2.1. Ставити перед Виконавцем будь-які завдання щодо вчинення юридичних дій, крім тих, надання яких не входить до предмету цього Договору.
4.2.2. Одержувати інші види юридичних послуг, які надаються Виконавцем, за умови їх додаткового погодження та додаткової оплати.

5. Права і обов’язки виконавця.

5.1. Виконавець зобов’язаний:
5.1.1. Надати юридичну послугу, на вчинення якої має право Замовник.
5.1.2. Зберігати у таємниці відомості одержані від Замовника, у процесі вчинення юридичних дій.
5.1.3. Погоджувати з Замовником спосіб та порядок надання відповідної юридичної послуги, якщо таке погодження є необхідним.
5.2. Права Виконавця:
5.2.1. Відмовитись від надання послуг Замовнику у разі прострочення ним оплати за договором.
5.2.2. Самостійно обирати способи ведення юридичних справ та вчинення юридичних дій.
5.2.3. Відмовитися від надання передбаченої Договором юридичної послуги, якщо Замовником не надано необхідної інформації чи інших документів необхідних для її виконання.
5.2.4. Відмовитися від надання передбаченої Договором юридичної послуги, якщо Замовником не видано довіреність на вчинення відповідних юридичних дій.

6. Термін дії договору.

6.1. Цей Договір діє протягом всього часу надання Виконавцем визначених цим договором юридичних послуг.
6.2. Строки надання відповідних юридичних послуг:
6.2.1. Юридичні послуги, на надання яких подано завдання Замовника, повинні бути здійснені Виконавцем протягом розумного строку з урахуванням усіх особливостей завдання.
6.2.2. Якщо строки вчинення окремих юридичних дій визначаються законодавством, то відповідно такі послуги надаються Виконавцем у межах цих строків, крім випадків коли пропуск строків вчинення юридичних дій здійснено не з вини Виконавця.

7. Відповідальність сторін.

7.1. Замовник у разі прострочення оплати за договором сплачує пеню у розмірі подвійної облікової ставки Національного банку України за кожний день прострочення.

8. Зміна та розірвання договору.

8.1. Сторони домовилися, що зміна і розірвання цього Договору здійснюється лише за взаємним погодженням сторін.
8.2. Кожна із сторін має право розірвати договір у односторонньому порядку у разі невиконання чи неналежного виконання договору іншою стороною. У цьому разі сторона у якої виникло право розірвати договір повинна повідомити іншу сторону за 10 днів до вчинення такої дії.
9. Інші умови договору.

9.1. Цей Договір складений при повному розумінні Сторонами його умов та термінології українською мовою у двох автентичних примірниках, які мають однакову юридичну силу, – по одному для кожної із Сторін.

Замовник:             Виконавець :

1 коментар ( 1 коментар )

 1. ULJANA HARECHKO

  1. Предмет договору

  1.1. Виконавець зобов’язується надати Замовникові, відповідно до умов цього Договору юридичні послуги, а Замовник із своєї сторони, зобов’язується прийняти зазначені послуги.

  2. Відомості про послуги.

  2.1. Згідно з цим Договором Виконавець надає Замовнику такі види послуг:

  4. Права і обов’язки Замовника.

  4.1. Замовник зобов’язаний:
  4.1.1. Оплатити вартість юридичних послуг у порядку і строки визначені п. 3 цього Договору.
  4.1.2. Повністю проінформувати Виконавця щодо послуги, яку Замовник бажає отримати.
  4.1.3. Зберігати конфіденційну інформацію одержану від Виконавця, крім випадків, які визначаються законодавством України.
  4.2. Замовник має право:

Залишити коментар